MENU
CLOSE


Subscriu-te al nostre butlletí
Comparteix a través de...

Consulteu la documentació jurídica relacionada amb el nostre àmbit d’actuació i les publicacions que elaborem periòdicament

Guies metodològiques
Octubre 2015(Nova edició 2016) Ordenança tipus de transparència i administració electrònica

L’adopció generalitzada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la nostra societat és ja un fet, que comporta canvis i ofereix oportunitats en tots els àmbits d’activitat humana. Pel que fa a l’Administració, l’increment de l’eficàcia i la possibilitat d’oferir nous serveis, són avui dia factors importants de millora de la qualitat de vida i, més enllà, de la cohesió social. (més…)

Octubre 2015Guia bàsica per portar a terme un projecte de Dades Obertes d’un Ajuntament (Open Data)

Aquest document s’ha elaborat amb la voluntat de ser una guia de treball per a tot professional responsable de la gestió de les dades dins d’una organització municipal amb la clara vocació de ser un document d’utilitat, ajuda i orientació en el procés de catalogació de les dades que gestiona així com de les metadades associades, per tal de disposar d’una metodologia correcta tant a nivell d’interpretació com d’aplicació.

L’objectiu d’aquesta guia és proporcionar les indicacions necessàries per elaborar, gestionar i mantenir tota la informació relativa a les metadades dels conjunts de dades de forma coherent i d’acord amb la norma.

 

Octubre 2012Tendències i solucions per a la comunicació audiovisual local

Fa uns anys, molts pocs, la televisió era analògica i unidireccional, però era el dispositiu “rei de la casa”, instal·lat al lloc més preeminent de les llars. Actualment la televisió és digital, es pot rebre per diversos dispositius fixos i mòbils, els seus continguts es poden rebre “a la carta” i per si sol o en combinació amb xarxes socials permet una certa interactivitat. La televisió convencional o ha mort o bé conviu amb un nou model de comunicació audiovisual. Si abans la ciutadania era “consumidora” de la televisió, podem afirmar que ara són “usuaris de continguts audiovisuals”.

Des de Localret, amb la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), hem elaborat dins de les “Guies per al desenvolupament de la societat del coneixement” la publicació “Tendències i solucions per a la comunicació audiovisual local” que fa una anàlisi de la revolució i ràpida transformació del mitjà audiovisual. Prestem una atenció especial als canvis en relació a la tecnologia i l’audiència, intentant albirar quines són les tendències que apunten cap al futur.

En aquest context de ràpida revolució tecnològica, combinat amb les actuals dificultats econòmiques, ens hem qüestionat també quin és el panorama que s’obre per a la comunicació audiovisual de proximitat, tot intentant d’oferir les claus i la informació necessària perquè els ajuntaments puguin fer el camí de transformació de la comunicació audiovisual local per a fer-la més propera i útil al ciutadà, a la vegada que estigui dins d’un model sostenible per a les administracions públiques.

Octubre 2010Sistemes d’informació geogràfica i programari lliure a l’administració local

Fa uns anys, poder guardar un mapa on s’hi representen molts llocs i àrees singulars requeria una potència de càlcul i d’emmagatzematge que quedava fora de les possi­bilitats econòmiques de moltes institucions i, no cal dir, de persones individuals. Però el progressiu abaratiment i augment de la capacitat dels ordinadors ha posat els SIG a l’abast de gairebé qualsevol administració.

Això ha portat a moltes administracions a entrar en aquest àmbit, sovint de la mà de la seva àrea urbanística, habitualment ja acostumada a treballar amb eines de disseny assistit per ordinador, però no sempre experta en eines SIG.

El PL comporta un estalvi de costos que no es limita a ser quantitatiu (les mateixes prestacions costen menys) sinó qualitatiu (costos similars permeten prestacions no as­sumibles amb programari no lliure). En el cas dels SIG, aquesta característica també es manifesta, permetent que administracions amb una capacitat adquisitiva reduïda es puguin plantejar projectes força ambiciosos.

Això, però, requereix uns coneixements dels que no tothom disposa. A la present guia, pre­tenem posar bona part d’aquests coneixements a l’abast de totes les administracions locals catalanes, així com informació detallada sobre les aplicacions que els poden ser d’utilitat.

També hem aprofitat per fer una anàlisi de la situació de l’ús dels SIG als ajuntaments, per fa­cilitar que els responsables municipals d’aquesta àrea puguin veure si n’estan fent un ús rao­nable i proporcionat a les seves possibilitats i puguin identificar les oportunitats de millora més interessants, aprofitant l’experiència acumulada pel conjunt de l’administració catalana.

Octubre 2009Els governs locals davant el repte del Web 2.0

El Web 2.0, també entès en moltes ocasions com a Web Social, és un terme que en molt poc temps ha fet fortuna. De fet, ja forma part del vocabulari de totes aquelles persones que, poc o molt, fan ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, és a dir, que en una societat tecnològicament avançada com la nostra, el concepte “Web 2.0” s’ha estès entre molts ciutadans.

Però, què és exactament el Web 2.0? Quin ús se’n fa? Com afecta a les relacions entre les administracions públiques i els ciutadans? És sinònim de Xarxa Social? … Com veurem tot seguit aquestes, i d’altres preguntes, no tindran sempre en les pàgines següents una única resposta o una explicació tancada perquè es tracta d’un fenomen encara viu i en constant procés de creixement i d’adaptació. En aquesta publicació ens aproximarem, tant com sigui possible, a oferir solucions als interrogants plantejats.

El Web 2.0 està significant la fi de qualsevol model de jerarquització d’Internet. El nou paper que té l’usuari deixa de ser testimonial o passiu i el converteix en protagonista, fent possible el naixement i consolidació de les anomenades xarxes socials, formades por milers o milions de ciutadans en un espai global, o per uns quants individus units per un interès comú.

Des de Localret hem considerat que fer una recopilació ordenada dels principals conceptes i termes que s’associen a la idea global de Web 2.0 podria ser de molta utilitat. Hem volgut centrar-nos de manera especial en tota aquella informació que pot ser rellevant per a totes aquelles persones que treballen o es relacionen diàriament amb les administracions locals. Tinguem ben present que el fenomen de la Web 2.0 ens porta també el fenomen dels “Ajuntaments 2.0”.

Octubre 2009La contractació dels serveis de telecomunicacions a l’administració local

La liberalització del mercat de les telecomunicacions es va dur a terme ja fa més de 10 anys. L’aparició d’operadors alternatius a l’incumbent ha propiciat durant aquest període un cert nivell de competència, en referència a preus i serveis, de la qual s’han beneficiat els usuaris finals.

La utilització de forma intensiva dels serveis de telecomunicacions en tots els àmbits d’activitat, – econòmica, social, administrativa -, s’ha generalitzat de forma molt accentuada durant aquests darrers anys. Les administracions locals no han estat alienes a aquesta tendència i, de forma inexorable, la despesa associada als serveis de telecomunicacions s’ha vist incrementada de manera continuada durant aquest darrer període. Actualment, la despesa municipal en l’àmbit dels serveis de telecomunicacions a Catalunya se situa al voltant dels quaranta milions d’euros anuals.

Segons dades recollides per Localret mitjançant l’enquesta que anualment passa a tots els ajuntaments de Catalunya, a dia d’avui, aproximadament un 75% dels ajuntaments no ha dut a terme cap iniciativa per treure els serveis de telecomunicacions al mercat i intentar negociar algun tipus de benefici a partir de la lliure competència existent. Bé sigui mitjançant processos de licitació individuals impulsats per aquelles ciutats amb capacitat de negociació pel seu propi volum de despesa, bé sigui pels processos de compra agregada on es tramiten en un sol expedient les despeses en serveis de telecomunicacions d’un conjunt de municipis amb una certa contigüitat territorial, des de Localret estem impulsant de forma decidida aquestes iniciatives per tal d’ aconseguir un major lideratge municipal en la gestió de les despeses associades als serveis de telecomunicacions.

Així doncs, editem aquesta guia amb la clara intenció d’establir unes pautes comunes en la realització d’aquests processos i fomentar la participació de tots els municipis del nostre país en la consecució de nous beneficis en un mercat de les telecomunicacions liberalitzat.

Octubre 2008La Televisió Digital Terrestre

L’abril del 2010 ha de tenir lloc a tot l’Estat l’anomenada “apagada analògica”, la qual cosa significa que la televisió que tothom podrà veure a casa seva serà la TDT (Televisió Digital Terrestre) que, a més d’una millora tècnica, ofereix moltes més possibilitats d’interactivitat que la televisió analògica.

Catalunya és un país amb una gran quantitat i varietat de televisions de proximitat, moltes de les quals es troben vinculades a l’àmbit municipal o comarcal. Per aquest motiu, Localret ha elaborat per a càrrec electes i tècnics d’ajuntaments, així com per als responsables de les televisions locals, la guia “La televisió digital terrestre” dins de les publicacions “Guies per al desenvolupament de la societat del coneixement”.

Davant del repte que suposa la transició de la televisió analògica a la digital, aquesta publicació explica què és la TDT, quines són les seves possibilitats i les característiques tècniques. La guia ens permet aproximar-nos als aspectes legals, es fa una anàlisi de la situació actual i es fa una prospectiva del futur que espera a la TDT des de l’òptica municipal.

Octubre 2006El programari lliure

Aquest document pretén sensibilitzar, clarificar i donar a conèixer què és i quines són les possibilitats del PL, clarificant conceptes i definicions, explicant-ne l’estat actual, algunes iniciatives existens a Catalunya, Espanya i Europa i que s’hauria de tenir en compte per dur a terme una implantació o migració a una solució total o parcial basada en PL a les administracions catalanes. L’enfocament del document és sempre des de l’òptica de la persona que decideix i no des de la de l’implantador de la solució. Aquesta guia va adreçada a càrrecs elèctes i tècnics de les administracions locals de Catalunya.

Octubre 2005Protecció de dades per als ens locals

Aquesta guia vol descriure els fonaments bàsics per al respecte al dret a la protecció de les dades personals i oferir unes pautes per facilitar el compliment de la normativa que en regula el tractament, que han de ser observades en qualsevol procés o situació que impliqui el tractament o difusió d’informació per part de les entitats locals. D’aquesta manera es pretén facilitar la tasca dels gestors públics en el compliment d’unes norems que persegueixen la garantia i la protecció dels drets i les llibertats de les persones, especialment la seva intimitat i el seu honor, en relació amb el tractament de les dades personals que els afecten.

Qui som
Som el consorci format per les administracions locals catalanes per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat de la informació

Coneix-nos

Perfil del contractant

Transparència
Què fem
Assessorem els ajuntaments en l'àmbit de les TIC i les telecomunicacions

Serveis

Recursos

Agenda
Connecta
Segueix-nos a través d'aquests canals:

Twitter

Blog

Media Center
Contacta
C. Llacuna 166, 9pl
08018 Barcelona

Tel. 934861430
[email protected]