Acord Marc Microsoft i Vmware

Amb la voluntat de facilitar solucions digitals als ens locals, i després de molts mesos de feina, el passat octubre de 2020 vam iniciar la licitació d’un acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft i VMware.

Els destinataris d’aquest acord marc són totes les entitats que, durant la seva vigència, formin part del Consorci Localret, així com els seus ens dependents.

L’objecte de l’acord marc es divideix en els lots següents:

Lot 1: subministrament i manteniment de programari de Microsoft
Lot 2: subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes
Lot 3: subministrament i manteniment de programari de VMware

En aquest procés es van adjudicar cadascun dels lots a les empreses següents:

Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft:

1. HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS SL
2. SEIDOR SA
3. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL
4. RICOH ESPAÑA SLU
5. SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL

Lot 2 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes:

1. SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

Lot 3 – Subministrament i manteniment de programari de VMware:

1. RICOH ESPAÑA SLU.
2. SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

L’adjudicació dels contractes derivats de l’acord marc es pot efectuar directament a l’empresa que hagi presentat la millor oferta, considerant el descompte ofert específicament de les llicències que s’adjudiquin; o bé convidant a les empreses adjudicatàries de l’acord marc perquè millorin la seva oferta.

Podeu descarregar-vos còpia dels contractes i dels preus unitaris oferts per les empreses adjudicatàries, així com un model d’acord d’adjudicació dels contractes derivats de l’acord marc.

Per a qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb el cap de l’Àrea de Contractació, Joan Bosch ([email protected]), i/o amb Cristina Torres ([email protected]), de l’Àrea de Coneixement i Tecnologia.

Models de contracte derivat, llistats de preus, contactes i contractes amb empreses homologades:

Model d’acord d’adjudicació dels contractes derivats de l’acord marc – sense nova licitació [docx]
Model d’acord d’adjudicació dels contractes derivats de l’acord marc – amb nova licitació [docx]

Preu de les llicències:

El preu de les llicències és el resultant d’aplicar el descompte ofert per les empreses homologades (Annex 5.1) al PVP vigent en cada moment.

PVP llicències OPEN de Microsoft. Octubre 2021 [xlsx]

Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft:

Als llistats de preus consultar el full Annex 5.1 Descomptes unitaris

HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS SL
Contracte Lot 1 Hiberus [pdf]
Llistat de preus HIBERUS
Contacte:
Tel. 976106200
[email protected]

SEIDOR SA
Contracte Lot 1 Seidor [pdf]
Llistat de preus SEIDOR
Coordinador tècnic o interlocutor:
Sr. Alex Olmos, [email protected]

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL
Contracte Lot 1 Abast [pdf]
Llistat de preus ABAST
Contacte:
Sr. Sergi Pérez de Arenaza Maicas, [email protected]
Sr. Xavier Comes Ferrer, [email protected]

RICOH ESPAÑA SLU
Contracte Lot 1 Ricoh [pdf]
Llistat de preus RICOH
Contacte:
Sr. Sergi Ortega,  [email protected]

SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL
Contracte Lot 1 i 3 SPECIALIST COMPUTER CENTRES [pdf]
Llistat de preus SPECIALIST COMPUTER CENTRES
Sr. Jaume Vidal Raich, [email protected]

Lot 2 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes:

Als llistats de preus consultar el full Annex 5.1 Descomptes unitaris

Lot 3 – Subministrament i manteniment de programari de VMware:

Als llistats de preus consultar el full Annex 5.1 Descomptes unitaris

Presentació de l'Acord Marc de Microsoft i Vmware