BASES PER A LA SELECCIÓ COM A PERSONAL LABORAL DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA D’INFRAESTRUCTURES DE LA PLANTILLA DEL CONSORCI LOCALRET