Normativa

Consulteu la documentació jurídica relacionada amb el nostre àmbit d’actuació i les publicacions que elaborem periòdicament

RECURSOS

Administració electrònica

Ordenança tipus (Localret)

Ordenança tipus de Transparència i Administració digital 2021:

– [Word 190KB]

Materials de la sessió telemàtica de presentació de la nova versió de l’ ”Ordenança tipus de transparència i administració digital” (15 de juny de 2021):

Actualització de l’Ordenança – tipus de transparència i administració digital
–Agustí Cerrillo i Martínez –

Jornada: ‘Ordenança tipus de transparència i administració digital’

Normativa

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios Electrónicos. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-5032

– DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8339/1835612.pdf

– Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:  [PDF, 1,1 MB, 68 pàgines]

– Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: [PDF, 2,69 MB, 120 pàgines]

– Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: [PDF, 251 KB, 38 pàgines]

– Guia. Aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a les entitats locals: [PDF, 2,8 MB, 57 pàgines]

– Códigos electrónicos. Código de Administración Electrónica. Edición actualizada a 3 de mayo de 2013 BOE:  [PDF, 1.9MB, 229 pàgines]

– Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya: [PDF, 527KB, 27 pàgines]

– Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics:  [PDF, 447KB, 28 pàgines]

– Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic als serveis públics: [PDF, 545KB, 17 pàgines]

– Llei 34/2002, d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic: [PDF, 107KB, 16 pàgines]

– Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica:  [PDF, 1.2MB, 50 pàgines]

– Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica: [PDF, 318KB, 18 pàgines]

– Ordre GAP/570/2009, de 10 de desembre, per la qual s’estableix el procediment de tramesa de les actes i els acords dels òrgans de govern i administració dels ens locals al Departament de Governació i Administracions Públiques:  [PDF, 269KB, 2 pàgines]