Introdució

Administració electrònica

Administració electrònica

Ordenança tipus (Localret)

Ordenança tipus de Transparència i Administració digital 2021.  [PDF]  [Word]

Materials de la sessió telemàtica de presentació de la nova versió de l’ ”Ordenança tipus de transparència i administració digital” (15 de juny de 2021)

Normativa

  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern [PDF, 251 KB, 38 pàgines]
  • Guia. Aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a les entitats locals [PDF, 2,8 MB, 57 pàgines]
  • Códigos electrónicos. Código de Administración Electrónica. Edición actualizada a 3 de mayo de 2013 BOE[PDF, 1.9MB, 229 pàgines]
  • Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya[PDF, 527KB, 27 pàgines]
  • Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics[PDF, 447KB, 28 pàgines]
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic als serveis públics[PDF, 545KB, 17 pàgines]
  • Llei 34/2002, d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic[PDF, 107KB, 16 pàgines]
  • Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica[PDF, 1.2MB, 50 pàgines]
  • Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica[PDF, 318KB, 18 pàgines]
  • Ordre GAP/570/2009, de 10 de desembre, per la qual s’estableix el procediment de tramesa de les actes i els acords dels òrgans de govern i administració dels ens locals al Departament de Governació i Administracions Públiques [PDF, 269KB, 2 pàgines]