Google Fonts

400: Too many fonts requested for Internet Explorer

Please request fewer web fonts for Internet Explorer or only the fonts which are used on this page. Older versions of Internet Explorer block and download ALL requested web fonts, whether they are used or not.

Requested (9) web fonts: Family{name=Cuprum, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Handlee, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Indie Flower, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Lato, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nunito, foundry=Google, namespace=api, version=v16} (style: normal, weight: 400),Family{name=Oswald, foundry=Google, namespace=api, version=v35} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Pacifico, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto, foundry=Google, namespace=api, version=v20} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto Slab, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0})

For reference, see the Google Fonts API documentation.

Introdució

Instal·lacions de radiocomunicació

Instal·lacions de radiocomunicació

Normativa

  • Nota informativa: Principals novetats de la “Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones”, amb incidència en l’àmbit de les administracions locals [PDF, 409KB, 8 pàgines]

  • Normativa aplicable a les instal·lacions de radiocomunicació. Nota Informativa, Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya (04.02.2014)[PDF, 62 KB, 2 pàgines]

  • Nou règim d’intervenció de les estacions o instal·lacions radioelèctriques (27.12.2012)[PDF, 321 KB, 20 pàgines]

La Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis, inclou les estacions o instal·lacions radioelèctriques en el seu àmbit d’aplicació i suprimeix les llicències d’àmbit municipal vinculades a aquestes instal·lacions.

Normativa sectorial

Normativa bàsica telecomunicacions

Normativa ambiental i urbanística relacionada

Ordenació ambiental i sanitària

Normativa autonòmica

  • STC 22/03/2011 (Anul·lació parcial Decret 148/2001 d’ordenació ambiental de les estacions de telefonia mòbil)[PDF, 2.2MB, 63 pàgines]

Planificació territorial i urbanística

Jurisprudència

En aquesta secció es fa referència als pronunciaments judicials (principalment, del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) a través dels quals s’ha anat perfilant, des dels inicis de la prestació del servei de telefonia mòbil, el marc jurídic d’aplicació i l’abast de les potestats d’intervenció de les administracions locals en els processos d’implantació en el territori de les infraestructures de radiocomunicació.

Sentències del Tribunal Suprem

  • STC 22/03/2011 (Anul·lació parcial Decret 148/2001 d’ordenació ambiental de les estacions de telefonia mòbil) [PDF, 2.2MB, 63 pàgines]

Resolucions de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)

  • Resolución de la consulta del ayuntamiento de San Sebastián sobre las condiciones técnicas relativas al uso compartido de una estación base de telefonía móvil en su municipio (DT 2010/703).[PDF, 2.1MB, 36 pàgines]

Model d’ordenança reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació

Localret va publicar, en el DOGC núm. 3671 de 5 de juliol, el model d’ordenança reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació donant compliment d’aquesta forma al mandat de l’Assemblea General del Consorci d’1 de desembre de 2001.

Codi de bones pràctiques per al desplegament de les xarxes de telefonia mòbil

Localret ha elaborat aquest document perquè els ajuntaments puguin disposar de criteris i d’elements de decisió a l’hora d’acceptar o no les propostes de desplegament i instal·lació de les infraestructures de telefonia mòbil de les operadores, a la vegada que aquestes disposen d’un manual d’actuació en el territori català.

El coneixement i l’experiència adquirits per les operadores ha d’enfocar-se ara cap a una sensibilitat més gran pel bé comú que representa l’espai públic, el paisatge urbà de les ciutats i els espais i entorns a preservar en les demarcacions no urbanes, amb les mesures tendents a minimitzar l’impacte ambiental que la disciplina urbanística posa al seu abast, en una nova etapa que definiríem com d’ordenació.

Aquests codi de bones pràctiques es posiciona com un conjunt de recomanacions que aclareixen i complementen els requisits que ja imposa a les operadores de telecomunicacions la legislació vigent a nivell local, autonòmic i estatal.

  • Codi de bones pràctiques per a la implantació d’instal·lacions de radiocomunicació en el territori: aspectes jurídics[PDF, 545KB, 77 pàgines]