Introdució

Normativa bàsica de telecomunicacions

Normativa bàsica de telecomunicacions

Normativa estatal

  • Llei 9/2014, de 9 de maig de Telecomunicacions[PDF, 2.6MB, 115 pàgines]
  • (Tribunal Constitucional) Sentencia 20/2016. Recurso inconstitucionalidad 709-2015.
    Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, general de telecomunicaciones.
    [PDF, 436 Kb, 26 pàgines]
  • Reial Decret 424/2005, de 15 de abril, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris. https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/04/15/
  • Reial Decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat (BOE-A-2016-8429-C.pdf).
  • Avantprojecte Llei general de telecomunicacions 2020 [Document PDF]
  • Al·legacions del Consorci Localret a l’avantprojecte de llei general de telecomunicacions 2020 [Document PDF]

Normativa de la Unió Europea