Introdució

El desplegament de les xarxes 5G suposarà, novament, un repte en pobles i ciutats

El desplegament de les xarxes 5G suposarà, novament, un repte en pobles i ciutats

Darrerament, la 5G, o cinquena generació, ocupa un espai important a les notícies d’actualitat tecnològica, posant en relleu tots els avantatges que comportarà respecte a la seva predecessora, la tecnologia 4G, actualment en ús. Entre d’altres, se’n destaquen l’augment de la velocitat teòrica de transferència de dades de baixada fins a 20 Gbps (quan funcioni a ple rendiment) i una latència (que és el temps que triga un bit en transmetre-se’n i obtenir-ne una resposta) per sota d’un mil·lisegon que, per exemple, permetrà posar en marxa les aplicacions per a cotxes intel·ligents o els dispositius domèstics d’IoT (Internet of Things), impossibles amb el 4G actual.

Tot i que encara resten algunes incògnites per desvetllar respecte a la cinquena generació de comunicacions mòbils, per gaudir de tots aquests avantatges, els operadors hauran de desplegar la nova xarxa 5G, i els usuaris hauran de renovar els seus terminals mòbils actuals per uns que suportin la tecnologia 5G. L’inici de la seva comercialització generalitzada s’espera per a l’any 2020. Actualment, les operadores de comunicacions electròniques ja tenen funcionant les seves proves pilot i algunes han començat a vendre’n els primers terminals.

Una altra qüestió a tenir en compte és que, l’espectacular augment de la velocitat de transferència de dades, pot consumir les dades contractades per tot un mes en pocs segons. És per aquest motiu que les operadores de comunicacions mòbils proposen ofertes comercials de dades il·limitades, que permetran a l’usuari despreocupar-se del consum de dades.

Pel que fa al desplegament de les xarxes, en aquests moments, ens trobem en la fase inicial. Algunes de les freqüències que utilitzarà aquesta tecnologia encara no han estat subhastades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme perquè continuen en ús per la TDT. Es tracta de les freqüències de 700 MHz, que seran utilitzades en zones de baixa densitat de població.

L’Ordre ETU/416/2018, de 20 d’abril, per impulsar el desenvolupament de les xarxes i serveis 5G a Espanya (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5704) és la normativa que va aprovar el Govern on es defineix el nou quadre nacional d’atribució de freqüències (CNAF) en consonància amb les indicacions del Grup de Política de l’Espectre Radioelèctric de la Unió Europea (RSPG), per harmonitzar les condicions tècniques de l’ús de bandes de freqüències pel 5G.

Altrament, a les zones amb una densitat de població més elevada i, per tant, amb més demanda, la banda 3,7 GHz (3.400-3.800 MHz) és la considerada principal per a la introducció de serveis basats en 5G a Europa. De fet, és aquesta la banda que s’ha emprat per a les primeres etapes del desplegament de la tecnologia.

Pel que fa a les antenes, també hauran de canviar amb el canvi de generació. Concretament, la tecnologia 5G utilitza antenes disposades en matrius en fase, amb feixos de radiació directius que s’envien específicament als dispositius 5G connectats, a diferència de la tecnologia 4G i anteriors, que radien en totes direccions per a les comunicacions amb tots els dispositius.

Radiació de les antenes de telefonia mòbil 4G i 5G

Davant d’aquesta realitat, els Ajuntaments, i també els ciutadans, es plantegen com es durà a terme aquest desplegament i quins seran els reptes i qüestions que se’ls presentaran.

Per la seva banda, les empreses operadores ja estan realitzant modificacions tecnològiques a les estacions de radiocomunicació en funcionament. De tota manera, en utilitzar una freqüència molt més alta que la de les xarxes actuals, això comportarà la necessitat d’augmentar el nombre d’estacions de telefonia mòbil. Les operadores ja tenen establerts acords de compartició d’estacions, tot i que a les ciutats grans, això no serà suficient i caldrà, per tant, la instal·lació de noves infraestructures.

Addicionalment, en un futur, les operadores hauran de desplegar també estacions de telefonia mòbil a nivell de carrer en aquells punts on es vulgui aconseguir una cobertura òptima, millorant, així, el servei que ofereixin les estacions base ubicades a les teulades dels edificis.

Tots aquests seran, entre d’altres, reptes importants que caldrà anar afrontant per trobar solucions òptimes, tant per als ciutadans, com per als pobles i ciutats.