Introdució

Enquesta sobre l’adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’administració locals de Catalunya

Enquesta sobre l’adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’administració locals de Catalunya

2010-enquesta-sobre-adopcio-de-les-tic-administracio-local-de-catalunyaL’informe que es presenta és una anàlisi de les respostes dels ens locals a l’enquesta anual que es realitza sobre aspectes TIC, amb l’objectiu de conèixer amb detall la situació real i les tendències d’alguns elements clau per avançar en el desplegament de xarxes de telecomunicacions i de l’administració electrònica.

La informació necessària per elaborar aquest estudi es va obtenir exclusivament a través d’un formulari electrònic publicat a Internet.

El treball de camp es va iniciar el novembre de 2010 i va finalitzar el febrer de 2011. La informació recollida ha proporcionat dades sobre l’estat de les   telecomunicacions i l’administració electrònica en els ajuntaments catalans, i el Gabinet Tècnic del Departament d’Empresa i Ocupació, conjuntament amb Localret, han estat els encarregats de l’explotació i l’anàlisi de les dades. El processament de les dades va concloure al maig del 2012.

El procés d’adaptació a la Llei 11/2007, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (LAECSP), evoluciona a ritmes diferents d’acord amb les possibilitats a l’abast de cada municipi. S’ha de tenir en compte que els ajuntaments grans disposen de més recursos tècnics, humans i econòmics per avançar cap a l’administració electrònica que no pas els ajuntaments més petits. Per aquest motiu, tenint en compte la població dels municipis, els resultats d’aquest estudi es presenten per franges d’habitants.

El qüestionari s’estructura en 3 blocs:

  • Xarxes de comunicacions
  • Telefonia mòbil i banda ampla
  • Administració electrònica

Si bé el qüestionari l’han contestat 583 ajuntaments catalans, el present informe s’ha elaborat a partir de les dades de 552 del total de 947 que hi ha a Catalunya, els quals han completat el qüestionari contestant tots els blocs. Aquesta xifra suposa un nivell de resposta global del 58,3%; per tant, els resultats obtinguts en aquest estudi s’han d’interpretar amb precaució.

 

Enquesta sobre l’adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’administració locals de Catalunya. PDF, 258KB, 42 pàgines