Google Fonts

400: Too many fonts requested for Internet Explorer

Please request fewer web fonts for Internet Explorer or only the fonts which are used on this page. Older versions of Internet Explorer block and download ALL requested web fonts, whether they are used or not.

Requested (9) web fonts: Family{name=Cuprum, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Handlee, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Indie Flower, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Lato, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nunito, foundry=Google, namespace=api, version=v16} (style: normal, weight: 400),Family{name=Oswald, foundry=Google, namespace=api, version=v35} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Pacifico, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto, foundry=Google, namespace=api, version=v20} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto Slab, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0})

For reference, see the Google Fonts API documentation.

Introdució

Enquesta sobre l’adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació als ajuntaments de més de 20.000 habitants de Catalunya

Enquesta sobre l’adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació als ajuntaments de més de 20.000 habitants de Catalunya

L’Enquesta sobre l’adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació als ajuntaments de més de 20.000 habitants de Catalunya ha estat realitzada pel Consorci Localret entre l’abril i el juny del 2014. La proposta va aparèixer en el marc d’una trobada de tècnics TIC dels ajuntaments entre 20.000 i 50.000 habitants, que va tenir lloc a la seu de Localret al març del 2014, i es va complementar amb algunes dades que s’havien recollit en anteriors edicions d’una enquesta TIC més complerta que es va fer conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.

L’univers al qual fan referencia els resultats de l’enquesta són els 63 ajuntaments catalans amb una població superior als 20.000 habitants, als qui se’ls va enviar per correu electrònic un qüestionari a respondre a través del responsable de l’àrea TIC de l’ens local. En total han contestat l’enquesta 32 ajuntaments.

Enquesta sobre l’adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació als ajuntaments de més de 20.000 habitants de Catalunya. PDF, 415KB, 7 pàgines