Google Fonts

400: Too many fonts requested for Internet Explorer

Please request fewer web fonts for Internet Explorer or only the fonts which are used on this page. Older versions of Internet Explorer block and download ALL requested web fonts, whether they are used or not.

Requested (9) web fonts: Family{name=Cuprum, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Handlee, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Indie Flower, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Lato, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nunito, foundry=Google, namespace=api, version=v16} (style: normal, weight: 400),Family{name=Oswald, foundry=Google, namespace=api, version=v35} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Pacifico, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto, foundry=Google, namespace=api, version=v20} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto Slab, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0})

For reference, see the Google Fonts API documentation.

Introdució

La Televisió Digital Terrestre

La Televisió Digital Terrestre

L’abril del 2010 ha de tenir lloc a tot l’Estat l’anomenada “apagada analògica”, la qual cosa significa que la televisió que tothom podrà veure a casa seva serà la TDT (Televisió Digital Terrestre) que, a més d’una millora tècnica, ofereix moltes més possibilitats d’interactivitat que la televisió analògica.

Catalunya és un país amb una gran quantitat i varietat de televisions de proximitat, moltes de les quals es troben vinculades a l’àmbit municipal o comarcal. Per aquest motiu, Localret ha elaborat per a càrrec electes i tècnics d’ajuntaments, així com per als responsables de les televisions locals, la guia “La televisió digital terrestre” dins de les publicacions “Guies per al desenvolupament de la societat del coneixement”.

Davant del repte que suposa la transició de la televisió analògica a la digital, aquesta publicació explica què és la TDT, quines són les seves possibilitats i les característiques tècniques. La guia ens permet aproximar-nos als aspectes legals, es fa una anàlisi de la situació actual i es fa una prospectiva del futur que espera a la TDT des de l’òptica municipal.

La Televisió Digital Terrestre. PDF, 705KB, 57 pàgines