Google Fonts

400: Too many fonts requested for Internet Explorer

Please request fewer web fonts for Internet Explorer or only the fonts which are used on this page. Older versions of Internet Explorer block and download ALL requested web fonts, whether they are used or not.

Requested (9) web fonts: Family{name=Cuprum, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Handlee, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Indie Flower, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Lato, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nunito, foundry=Google, namespace=api, version=v16} (style: normal, weight: 400),Family{name=Oswald, foundry=Google, namespace=api, version=v35} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Pacifico, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto, foundry=Google, namespace=api, version=v20} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto Slab, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0})

For reference, see the Google Fonts API documentation.

Introdució

Les noves tecnologies i la modernització del món local

Les noves tecnologies i la modernització del món local

les-noves-tecnologies-modernitzacio-mon-localAquest estudi, elaborat per a Localret per l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, posa de relleu la relació entre les noves tecnologies (TIC) i les estructures organitzatives als governs locals en el marc de la gestió dels resultats.

L’estudi ha comptat amb la col·laboració i l’anàlisi de dades procedents dels ajuntaments de Cambrils, Polinyà, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Sant Feliu de Llobregat.

Els seus principals objectius són:

  • Investigar les TIC en les administracions públiques locals des del punt de vista organitzatiu, cultural i productiu.
  • Generar un marc de referència conceptual.
  • Realitzar un diagnòstic sobre la incorporació de les TIC a les administracions locals.
  • Realitzar una proposta d’actuació estratègica per a potenciar la incorporació de les TIC a les administracions públiques.
  • Analitzar casos de bones pràctiques d’incorporació de les TIC en l’àmbit local.

Sistemes per a la gestió per resultats

La gestió per resultats al sector públic planteja algunes diferències amb la iniciativa privada que cal tenir en compte. En el sector públic, la recerca dels resultats està orientada al canvi social i no necessàriament als resultats de rendibilitat econòmica. La rendibilitat social és més difícil d’avaluar. Es fa necessari desenvolupar un model analític propi per al sector públic que tingui en compte aquestes especificitats i els seus condicionants.

Les noves tecnologies i la modernització del món local. PDF, 1.69MB, 84 pàgines