Introdució

(Edició 2016) Ordenança tipus de transparència i administració electrònica

(Edició 2016) Ordenança tipus de transparència i administració electrònica

L’adopció generalitzada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la nostra societat és ja un fet, que comporta canvis i ofereix oportunitats en tots els àmbits d’activitat humana. Pel que fa a l’Administració, l’increment de l’eficàcia i la possibilitat d’oferir nous serveis, són avui dia factors importants de millora de la qualitat de vida i, més enllà, de la cohesió social.

La innovació constant en l’àmbit de les xarxes de telecomunicacions i els sistemes informàtics requereix l’adaptació de la normativa vigent, per tal d’aprofitar-ne els avantatges i dotar les actuacions administratives de plena validesa legal. Mitjançant aquesta Ordenança es pretén reforçar la consolidació de l’Administració Electrònica, tot garantint els drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica i eficiència administrativa.

La redacció d’aquesta Ordenança té en compte l’aprovació de la normativa de desenvolupament de la Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics i, significativament l’Esquema Nacional de Seguretat i l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat; per la seva banda les lleis del Parlament de Catalunya 26/2010 i 29/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya i d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya respectivament, encetaven un camí de consolidació en l’adopció dels mitjans electrònics per a les comunicacions entre les administracions i la ciutadania.

Aquest model d’Ordenança pretén regular la utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit de l’Ajuntament per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels principis de transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans i ciutadanes, la tramitació del procediment administratiu municipal i la participació ciutadana per aquests mitjans.

Aquest model d’Ordenança s’ha revisat per tal d’adaptar-la als requeriments de les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú i 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

La trobeu a la vostra disposició juntament amb els materials i les presentacions de la jornada “L’adaptació de les administracions locals catalanes a les lleis 39 i 40/2015: presentació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica”.