Introdució

Inici dels treballs d’elaboració d’una Guia de contractació electrònica per a les administracions locals

Inici dels treballs d’elaboració d’una Guia de contractació electrònica per a les administracions locals

El passat dia 12 de març es va donar el tret de sortida als treballs d’elaboració de la Guia sobre contractació electrònica per a les administracions locals, amb una primera reunió del grup de treball en què van participar una trentena de tècniques i tècnics d’ajuntaments, el Consorci Administració Oberta de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret com a impulsor del projecte.

La contractació electrònica, obligatòria des de l’entrada en vigor de la Llei de contractes del sector públic, el 9 de març de 2018, està generant dubtes i qüestions en l’àmbit pràctic, que sovint no queden resoltes per la mateixa Llei.

Al llarg d’aquest any d’experiència, s’ha constatat que la transició de processos de contractació basats en el paper a la contractació electrònica, genera molts buits i interrogants. I si bé les eines i dispositius que permeten la contractació electrònica, ja siguin públiques (com l’e-Licita de l’AOC) o privades, estan en ple funcionament, la resposta a com dur a terme aquests processos a nivell pràctic ha quedat en mans dels òrgans de contractació dels ajuntaments, que s’han vist obligats a regular ad hoc, via plecs de clàusules administratives, la tramitació electrònica dels diferents expedients de contractació.

La presentació electrònica de les ofertes, la seva obligatorietat (o no), la impossibilitat temporal de presentació causada per problemes operatius de les plataformes de contractació que poguessin sorgir, l’obertura pública (o no) dels sobres, són només algunes de les qüestions que no queden resoltes a nivell operatiu i en les que sovint es poden trobar respostes diferents i fins i tot divergents.

És per tot això que el Consorci Localret, amb la voluntat d’oferir una resposta a totes aquestes qüestions, proposa i impulsa l’elaboració d’aquesta guia o model de contractació electrònica.

A partir de la reunió del grup de treball, en què es va presentar el projecte i es va tractar l’estat actual de la contractació electrònica, s’iniciaran els treballs d’elaboració de la guia. En una primera fase, es recolliran els problemes i situacions que es troben els ajuntaments i que haurà de tractar la guia. És en aquest punt que ens agradaria convidar a tots els ens locals a participar en el procés.

Amb posterioritat, es realitzarà una comparativa de possibles solucions que hagin adoptat els diferents òrgans de contractació o que hagin advertit els tribunals de contractes i les juntes consultives i també és reuniran experts en contractació i TIC. L’objectiu final és concretar una proposta teoricopràctica d’implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals.

 

Presentació: Guia_contractació_electronica