Localretmeet

LOCALRETMEET

La situació actual d’estat d’alarma i les mesures de confinament ocasionades pel COVID-19 han afectat també el funcionament ordinari dels ens locals, impossibilitant la celebració de les reunions dels seus òrgans de govern de manera presencial.

Per tal de donar resposta a aquesta nova necessitat i facilitar una solució als ens locals, el consorci Localret ha posat en servei una plataforma per a la celebració dels òrgans col·legiats a distància mitjançant videoconferència per part de les administracions locals de manera segura i donant compliment al Decret llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret llei, de data 31 de març.

LOCALRETMEET proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret. El servei permet la retransmissió dels plens en directe utilitzant la plataforma YouTube.

Què és LocalretMeet?

LocalretMeet és una plataforma per a la celebració de les reunions a distància dels òrgans col·legiats dels ens locals mitjançant videoconferència incloent els plens retransmesos en directe.

Té un cost de llicenciament?

No, Localretmeet és una plataforma basada en codi obert Jitsi, allotjada en el seu perfil de Github i instal·lada en servidors dedicats (pagament per ús) de Localret amb la col·laboració de l’empresa Floss.

On es troben els servidors de LocalretMeet?

Els servidors es troben dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

Quin és el límit de participants?

Tot i que els servidors de Localret estan dimensionats per suportar càrregues de diverses reunions alhora, es recomana no superar els 30 participants per evitar una possible sobrecàrrega de l’equip del participant (consum de RAM i CPU), podent arribar a col·lapsar el seu propi equip.

Quin cost té LocalretMeet?

Cap, Localretmeet s’ofereix sense cost als ens adherits al Consorci Localret.

Com puc fer ús de LocalretMeet?

Cal aprovar l’acord d’adhesió, vàlid per un termini inicial de 4 mesos, al servei de videoconferència LOCALRETMEET. El model d’adhesió al servei s’ha d’aprovar per resolució o decret d’alcaldia i ens l’heu de fer arribar a través de la plataforma EACAT.
En cas de sol·licitar l’ús del canal Youtube de Localret, s’haurà d’enviar també l’Annex 4 d’encarregat de tractament de dades degudament complimentat i signat.

Documentació

Guia de l’usuari

FAQs

És de lliure accés?

No. Al responsable del servei (contacte tècnic) se li facilitarà un nom d’usuari i contrasenya, (d’ara endavant credencials).

Els meus participants necessiten les mateixes credencials per entrar a les sales?

No, les credencials només serveixen per crear sales i mai han de ser compartides amb els participants.

Quins són els rols que intervenen en una sessió?

L’amfitrió (tècnic de l’ens), el moderador  i els assistents o participants. En alguna ocasió serà l’equip de suport de Localret el qui actuï com a amfitrió.

Puc posar qualsevol nom a la sala?

Sí, però al tractar-se d’una eina comuna per a tots els ens, es recomana NO utilitzar noms de fàcil deducció, com la paraula “prova”, doncs si el nom d’una sala coincideix amb el d’una altra, el participant serà dirigit a aquesta provocant confusió entre l’equip tècnic i el de suport.
Tampoc es poden posar accents, espais ni caràcters especials, únicament es poden fer servir números i lletres i no distingeix entre majúscules i minúscules.

Les sales són privades?

No, per aquesta raó es recomana posar una contrasenya per al seu accés. D’aquesta manera s’evita l’assistència de persones no convidades.

Cal que comuniqui a Localret, la celebració d’una sessió?

La plataforma està a disposició dels usuaris sempre que la necessitin per celebrar reunions dels òrgans col·legiats, però caldrà efectuar una reserva prèvia. En cas de requerir suport tècnic, caldrà fer una reserva en concepte de Prova o Sessió plenària (dies laborables) i en cas de no necessitar aquest acompanyament, s’haurà de reservar una Sessió sense suport.

En el cas de sessions que requereixin difusió pública pel canal de Youtube, caldrà avisar a l’equip de suport de Locaret amb una antelació de 96 hores.

Localret s’encarrega de l’enregistrament i difusió de la sessió?

No, és el responsable tècnic de l‘ens l’encarregat d’utilitzar el canal de Youtube del propi ens o altres mitjans per al seu enregistrament.

Necessito canal de Youtube per emetre en directe?

Sí, per habilitar Youtube es requereix un compte de Google del propi ens. Aquest servei triga 24 hores a estar disponible i es fa una vegada. Amb el servei habilitat, ja pots crear les “emissions en directe” en el teu canal.

En el cas de voler fer servir el canal de Youtube de Localret, caldrà signar l’annex 4 de la documentació i trametre-la a Localret a través d’EACAT.

Qualsevol participant pot difondre la sessió per YouTube?

No, només el responsable tècnic de l’ens. Això no vol dir que l’eina LocalretMeet o Localret evitin la seva gravació per part del participant a la sessió utilitzant algun altre mitjà de gravació de vídeo, captura d’imatges o so.

Què passa si s’interromp l’emissió en directe d’un ple?

A les sessions amb gravació i difusió serà l’equip de suport el que comuniqui al moderador la incidència amb la finalitat de que s’aturi la sessió fins a la resolució de la mateixa.

Quina aplicació necessito per utilitzar LocalretMeet?

Per a equips de sobretaula, n’hi ha prou amb el navegador basat en chromium tipus Google Chrome o Edge Chromium. Per a dispositius Android i iOS s’haurà de descarregar l’aplicació Jitsi Meet als respectius markets.

Android

Google Play

 

 

iOS

App Store

 

 

Per què és necessari fer una prova amb suport tècnic?

Durant la prova l’equip de suport fa una comprovació de la connectivitat de tots els participants de la reunió i es donen alguns consells tècnics, tant al moderador com a la resta d’usuaris, per a garantir el correcte funcionament de la plataforma i una bona gestió de la reunió.