Model tipus d’adhesió al Consorci Local LOCALRET Adhesió a LOCALRET

Model tipus d’adhesió al Consorci Local LOCALRET

Adhesió a LOCALRET. Tràmits:

1.- Acord inicial del Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 2.- Informació pública d’aquest acord durant el termini de trenta dies al DOGC i al BOP corresponent. 3.- Certificat del resultat de la informació pública, i acord definitiu.

1.- Acord d’aprovació inicial

Primer

Aprovar inicialment l’adhesió del municipi de ________________ al Consorci local Localret, constituït pels municipis catalans l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, així com aprovar, també, els Estatuts pels quals es regeix el Consorci, publicats al BOP corresponent *, modificats per l’Assemblea General del Consorci Localret en data 27 de novembre de 2014 i publicada la refosa en el DOGC núm. 6877, de 22 de maig de 2015.

Segon

Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils, a efecte de presentació d’al·legacions o reclamacions, mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. De no presentar-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord.

Tercer

Facultar l’alcalde per a l’execució dels presents acords.

Quart

Notificar els presents acords al Consorci local Localret, als efectes previstos a l’article 3 dels Estatuts del Consorci, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

* BOP Barcelona núm. 99 de 25 de abril de 1997
BOP Girona núm. 55 de 1 de maig de 1997
BOP Lleida núm. 52 de 1 de maig de 1997
BOP Tarragona núm. 103 de 6 de maig de 1997

2.- Anunci sobre adhesió al Consorci Localret

El Ple de l’Ajuntament de _________________ , en la sessió de data _______ , aprovà inicialment la seva adhesió al Consorci local Localret i els estatuts pels quals es regeix que van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província núm. _______ de ________ , i disposà, alhora, el sotmetiment dels acords esmentats a informació pública durant trenta dies hàbils, a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions.

L’expedient es podrà consultar a les oficines municipals tots els dies feiners de a , durant el termini de trenta dies a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci al BOP de la Província o al DOGC.

Cas de no presentar-se al·legacions o reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de posterior acord.

3.- Model de Certificat

Certificat de l’acord de ple pel qual el municipi ____________________ s’adhereix al Consorci local Localret _________________ , secretari de l’Ajuntament.

Certifico:

Que aquest ajuntament, reunit en sessió plenària el ___________________ de _____________ , va acordar per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, l’adhesió al Consorci Localret.

Que l’esmentat acord es va posar a informació pública durant el període de trenta dies hàbils, al cartell d’anuncis de l’Ajuntament i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat núm. ______ de ________, i al Butlletí Oficial de la Província núm. _________.

Que durant l’esmentat període no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, i que l’acord inicial contemplava que en aquest cas l’esmentat acord esdevindria definitiu.

I perquè així consti, lliuro aquesta certificació amb el vist i plau de l’alcalde.

 

Descàrrega, Tràmits i Model-Tipus d’adhesió al Consorci local LOCALRET .pdf