Introdució

630 ajuntaments disposen del servei per treballar amb factures electròniques

630 ajuntaments disposen del servei per treballar amb factures electròniques

El 66% dels ajuntaments de Catalunya accepten factures electròniques segons es desprèn de les dades aportades pel quinzè informe sobre l’e-Administració, corresponent al mes de maig del 2015, i que ha elaborat el Consorci AOC.

Dels 947 municipis catalans ja n’hi ha 630 (el 66,1%) que reben factures electròniques, la qual cosa suposa un increment del 52% respecte de l’anterior informe sobre e-Administració (el 14è) elaborat al setembre de l’any passat.

També cal destacar que els 41 consells comarcals ja tenen incorporada a la seva pàgina web la bústia de lliurament de les factures electròniques. Aquest augment és com a conseqüència de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i que regula l’obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15 de gener de 2015. El servei e.FACT del Consorci AOC és el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya.

L’informe del Consorci AOC recull les dades sobre el grau d’adopció dels serveis d’Administració electrònica als ens del sector públic de Catalunya. La principal novetat del 15è informe és l’ampliació de l’abast, introduint l’anàlisi de les diputacions, dels ens del sector públic local, més els 12 departaments de la Generalitat. També s’han revisat les universitats i els òrgans superiors de la Generalitat. L’anàlisi s’ha dut a terme  en el període de temps  del 15 de març al 30 d’abril de 2015.

El Consorci AOC ha anunciat que el proper Informe (el 16è), es realitzarà el seguiment i la revisió dels portals webs de les entitats del sector públic de Catalunya en relació a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.