Consorci Localret

Introdució

7 municipis reben els estudis per a la provisió de banda ampla en el marc de col·laboració entre Localret i la Diputació de Barcelona

7 municipis reben els estudis per a la provisió de banda ampla en el marc de col·laboració entre Localret i la Diputació de Barcelona

Els ajuntaments de Parets del Vallès, Abrera, Sant Quintí de Mediona, Collbató, Òdena, Sant Salvador de Guardiola i La Garriga, han rebut un estudi per a la provisió de banda ampla amb l’objectiu de definir l’estratègia que permeti als ajuntaments governar el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions en els seus municipis.

El desplegament dels serveis de telecomunicacions és estratègic per assegurar l’eficiència de les Administracions Publiques, augmentar la competitivitat dels negocis i millorar la qualitat de vida de les persones. Cal tenir present, però, que el desplegament de les infraestructures i/o xarxes de telecomunicacions associades depenen, en gran mesura, dels plans i interessos dels operadors.

Tot i que la nova Llei General de Telecomunicacions (Llei 9/2014, de 9 de maig) ha establert importants restriccions al sector públic de cara a desenvolupar polítiques per fomentar el desplegament de xarxes de comunicacions electròniques, les Administracions Públiques disposen d’un cert marge d’actuació per actuar com a facilitadors d’aquests desplegaments per tal de millorar els serveis que s’ofereixen a les pròpies administracions públiques, les empreses i els ciutadans.

Fent ús d’aquesta possibilitat de promoure les infraestructures de telecomunicacions, el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona han entregat als 7 ajuntaments esmentats anteriorment, els seus respectius estudis per a la provisió de banda ampla i poder projectar un desplegament de forma coherent i de manera ordenada.

En la definició de l’estratègia s’han considerat diferents criteris de desplegament de les infraestructures de telecomunicacions atenent els interessos de connectivitat dels  Ajuntaments com ara: punts d’interconnexió; equipaments i/o espais municipals;  equipaments de la Generalitat de Catalunya; altres equipaments públics; equipaments privats amb rellevància publica; polígons industrials i/o sectors residencials; elements de via pública i infraestructures de telecomunicacions municipals existents o previstes.

L’estratègia de desplegament s’estructura d’acord a una seqüència d’etapes que es van agregant de manera ordenada d’acord a aquests criteris de desplegament i segons la seva viabilitat tècnica. A més, per tal d’assolir un desplegament coherent de les infraestructures de telecomunicacions a tot el terme municipal, per a cada tram es detallen les característiques tècniques de les infraestructures com ara: els tipus i el nombre dels conductes; la tipologia constructiva i el seu corresponent cost econòmic.

Proposta de desplegament d'una xarxa urbana de fibra òptica
Proposta de desplegament d’una xarxa urbana de fibra òptica

Els estudis preveuen un desplegament d’infraestructures adaptades a les necessitats dels municipis i quantificades econòmicament

D’entre els objectius específics dels estudis lliurats, destaquem el fet de possibilitar la interconnexió dels equipaments municipals (mitjançant una xarxa d’auto-prestació), alinear polítiques i poder impulsar projectes comuns entre les diferents administracions públiques, facilitar a les operadores de telecomunicacions la seva presència als polígons industrials, possibilitar incorporar serveis Smart en els diferents elements de la via pública considerats a l’estudi i posant en valor les infraestructures de telecomunicacions municipals existents.

Aquests estudis han estat elaborats pel Consorci Localret en el marc del catàleg de serveis 2014 del Pla Xarxes de Governs Locals 2012-2015 aprovat per la Diputació de Barcelona, i segons Conveni de col·laboració interadministrativa signat amb data 2 d’octubre de 2014 entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona i mitjançant el qual s’acordà la integració de la Diputació de Barcelona al Consorci Localret.

Us oferim, a tall d’exemple, la presentació/resum de l’Estudi per a la provisió de banda ampla al municipi de Parets del Vallès