Introdució

Ajuts per facilitar la contractació de serveis de banda ampla a 30Mbps

Ajuts per facilitar la contractació de serveis de banda ampla a 30Mbps

El Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, a través de Red.es, ha impulsat una nova línia d’ajuts per facilitar la contractació de serveis de banda ampla fixa, a una velocitat mínima de 30 Mbps, en ubicacions que actualment no disposin de cobertura d’almenys 10Mbps. Els ajuts seran d’un import màxim de 400 euros, que serviran per finançar les despeses directament relacionades amb l’alta del servei (adquisició d’equipament d’usuari, la seva instal·lació i posada en funcionament), amb independència de la tecnologia que s’adopti (satèl·lit, terrestre sense fils i terrestre cablejada).

L’equipament instal·lat quedarà en propietat del beneficiari de la subvenció. En aquest sentit, es podran beneficiar d’aquest ajut persones físiques, autònoms, petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre, i també els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants. En el cas dels ajuntaments, aquestes connexions es podran instal·lar en un màxim de 5 dependències en què es prestin serveis municipals, com ara la casa consistorial, biblioteques públiques, centres esportius, parc de bombers, policia municipal o edificis de gestors de serveis municipals.

En tot cas, la capacitat contractada es podrà destinar per a ús propi o per a la gestió de l’activitat, no podent revendre aquesta capacitat, prestar serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic, ni configurar amb la mateixa un punt d’accés públic de comunicacions electròniques. Els autònoms i les petites i mitjanes empreses només podran utilitzar addicionalment aquesta capacitat per proporcionar connectivitat als seus clients com facilitat afegida a les activitats empresarials o comercials que li són pròpies.

Les sol·licituds seran tramitades pels operadors que prèviament s’hagin adherit al programa, i seran ateses per ordre de presentació al sistema electrònic de gestió fins que s’esgotin els 5 milions d’euros previstos en aquesta primera convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds va començar el 30 de novembre i té una durada de 6 mesos.

Dins el marc d’aquest programa, es preveuen noves convocatòries fins al 31 de desembre de 2020, amb la finalitat de facilitar l’acompliment dels objectius estratègics de connectivitat de l’Agenda Digital per Europa 2020, que fixa que tota la tota la ciutadania europea ha de tenir accés a connexions de banda ampla a una velocitat mínima de 30Mbps de baixada abans 2020.

Podeu consultar tota la informació sobre els ajuts en aquest enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11985.pdf