Consorci Localret

Introdució

Barcelona licita per 4,5 milions d’euros el nou contracte dels serveis de telecomunicacions

Barcelona licita per 4,5 milions d’euros el nou contracte dels serveis de telecomunicacions

El Govern municipal de Barcelona aplica, amb caràcter obligatori, el compliment de mesures socials, laborals, ambientals i d’igualtat de gènere per part dels adjudicataris, en el nou contracte dels serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona.

Segons informa el Consistori, els plecs preveuen que l’empresa que resulti adjudicatària estarà obligada a aplicar el conveni col·lectiu que li correspongui i a garantir que les condicions laborals de les empreses subcontractades siguin anàlogues a les dels treballadors de l’empresa principal.

Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde. (Fotografia de l'Ajuntament de Barcelona)
Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde. (Fotografia de l’Ajuntament de Barcelona)

Segons el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello: “Es tracta del primer plec de clàusules d’un gran concurs públic de l’Ajuntament que vol compensar la importància que ha tingut fins ara l’oferta econòmica i posar criteris i condicions laborals, socials, ambientals i de sobirania digital amb l’objectiu de fer de Barcelona una administració exemplar en matèria de contractació pública.”

El nou contracte dels serveis de telecomunicacions també inclou com a criteri d’adjudicació el compliment de la normativa internacional en matèria de drets humans, amb una incidència especial en la protecció del treballador i de la infància. També s’obliga les operadores a informar de la procedència dels equips i elements electrònics per assegurar que es respectin les normes sociolaborals vigents a l’Estat espanyol i a la Unió Europea, i aprovades per l’Organització Internacional del Treball (OIT).

En el cas del contracte de telefonia mòbil es puntuarà, per primera vegada, l’oferiment de les empreses de terminals socialment responsables i s’incentivarà que s’ofereixin terminals de comerç just.

Primer concurs socialment i laboralment responsable

Es tracta del primer plec de clàusules d’un concurs públic de l’Ajuntament que vol compensar els efectes de la importància que ha tingut fins ara l’oferta econòmica, i per això posa condicions contractuals i incorpora criteris de subhasta que realcen els aspectes socials i ambientals per fer de Barcelona una administració exemplar pel que fa a la contractació pública.

S’hi destina un pressupost de més de 4,5 milions d’euros, que inclou la gratuïtat del 010 i l’ampliació de la qualitat i la seguretat en els serveis. La Comissió de Presidència ha donat llum verda a aquest nou contracte que ara surt a licitació i hi tornarà per a l’aprovació, previsiblement de cara a finals d’any. Té una durada prevista de dos anys amb possibilitat de prorrogues fins a 24 mesos.

El nou contracte que ara surt a licitació ha estat aprovat per la Comissió de Presidència amb els suports del Govern (BComú i PSC), Ciutadans, l’abstenció de CiU, ERC i PP i el vot en contra de les CUP. El concurs es resoldrà previsiblement de cara a finals d’any. Té una durada prevista de dos anys amb possibilitat de prorrogues fins a 24 mesos. Pel que fa a les ofertes econòmiques, en termes homogenis respecte la situació actual, s’estima un preu de licitació de 4.565.000 €/any.

L’objectiu d’aquesta licitació es definir un Acord Marc de referència a tot el grup Ajuntament, és poder millorar les prestacions tècniques i els serveis sol·licitats sense que comportin un sobrecost econòmic.

Es proposa mantenir 5 lots independents per facilitar la competitivitat entre operadors i es proposen millores, com ara que el servei d’atenció ciutadà, el 010, canviï de model i passi a ser un servei gratuït pel ciutadà.

– Serveis i sistemes de telefonia fixa (corporativa i no corporativa).

– Serveis de connectivitat de dades en centres que no disposen de xarxa pròpia.

– Servei mòbils de veu i dades.

– Serveis de xarxa intel·ligent (numeració 900, 010, 080 i 092)

– Serveis d’accés a Internet (accés centralitzat i accessos distribuïts).

El nou plec de clàusules sol·licita amb caràcter obligatori:

– Compliment a les condiciones establertes en matèria de legislació laboral, conveni col·lectiu vigent, legislació social, de prevenció de riscos laborals, d’igualtat de gènere, d’integració social de les persones amb diversitat funcional, de protecció de dades personals, mediambientals, fiscal i tributària.

– Compliment normativa internacional en matèria de Drets Humans amb especial incidència en la protecció del treballador i la infància.

– Informar sobre la procedència d’equips i elements vinculats al contracte i la ubicació de les fàbriques d’origen.

– S’obliga expressament al compliment estricte per part dels licitadors de la normativa fiscal respecte als ingressos i beneficis obtinguts.

– Compliment del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 en relació a les mesures per impedir que els contractistes de l’Ajuntament puguin tenir activitat il·legal en països denominats “paradisos fiscals”. I acceptació per part de l’adjudicatària a sotmetre’s a auditories en aquest sentit.