Consorci Localret

Introdució

El Consorci AOC posa a disposició dels ens locals el Registre Públic de Contractes

El Consorci AOC posa a disposició dels ens locals el Registre Públic de Contractes

D’acord amb la Disposició Addicional vuitena* de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació pública i bon govern, les administracions locals han d’informar al registre públic de contractes els contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.

Accés al Registre Públic de Contractes

Totes aquelles entitats de les administracions locals que ja disposen del Perfil de Contractant del Servei d’e-Contractació del Consorci AOC disposen automàticament de l’alta d’organisme i usuaris al Registre Públic de Contractes. Els usuaris donats d’alta mantenen el mateix rol/perfil del que disposen al Perfil de Contractant. L’accés es realitza des d’EACAT dins l’apartat Aplicacions utilitzant les mateixes credencials ( usuari i contrasenya ) que s’utilitzen per accedir a EACAT.

Aquells ens que no disposin del Perfil de Contractant del Consorci AOC hauran de sol·licitar l’alta al Registre Públic de Contractes. Per sol·licitar el servei, cal que envieu el formulari degudament emplenat al Consorci AOC a través de l’EACAT, en concret a l’apartat “Tràmits” prestador “Consorci AOC”, tràmit “Sol·licitud Serveis AOC”. Cal que el formulari estigui signat electrònicament pel/per la secretari/ària de l’ens. El formulari el podeu trobar a l’enllaç següent.

*“Disposicions addicionals: (Llei 19/2014)

Vuitena. Transparència en l’activitat contractual:

Als efectes de facilitar la consulta a la informació sobre la contractació pública, les administracions locals han d’informar el Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals. El Portal de la Transparència ha de facilitar la consulta directa i dinàmica del Registre i la Plataforma”.