Consorci Localret

Introdució

Informe anual sobre els nivells d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya

Informe anual sobre els nivells d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya

Durant el 2014 la Generalitat ha fet 4.180 mesuraments de camps electromagnètics en gairebé 1.450 espais de tot el territori, inclosos els considerats sensibles, i tots han resultat molt inferiors als nivells legislats

La Generalitat presenta en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica el segon Informe anual sobre els nivells d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya.

Aquestes mesures, realitzades amb equips portàtils, s’afegeixen a les dels més de 300 equips fixos de la xarxa del Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència (SMRF), instal·lats a 184 municipis.

Els nivells de camps electromagnètics (CEM) de radiofreqüència generats per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació (com ara FM, televisió, Wi-Fi i WiMAX) a Catalunya continuen sent molt inferiors als nivells màxims permesos a la normativa vigent, adoptada per gran part dels països de la Unió Europea i basada  en recomanacions internacionals.

Així es desprèn del segon “Informe anual sobre els nivells d’exposició a CEM de radiofreqüència a Catalunya”, corresponent al 2014, presentat per la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica, cofinançat per la Comissió Europea mitjançant l’instrument LIFE. L’informe, elaborat per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI) del Departament d’Empresa i Ocupació, és públic i es pot consultar des d’avui mateix al portal web http://governancaradioelectrica.gencat.cat/, on també hi ha publicat el primer informe, corresponent al 2013.

L’informe és el resultat de l’anàlisi, d’una banda, de les 4.180 mesures realitzades durant l’any 2014 amb equips portàtils a 1.446 espais i, d’altra, de les registrades pels més de 300 equips fixos de monitoratge que integren la xarxa del Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència (SMRF) de Catalunya i que mesuren de forma contínua el nivell de CEM de radiofreqüència generat per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació a 184 municipis catalans.

En sòl urbà, durant l’any 2014 s’han realitzat mesures amb equips portàtils a 53 municipis de Catalunya. La majoria dels llocs mesurats corresponen als anomenats “sensibles”: llars d’infants (119), centres d’ensenyament d’infantil, primària i secundària (254), residències geriàtriques (75), parcs públics (47) i domicilis particulars (128).

El mateix 2014, per primera vegada i gràcies a la col·laboració amb el Cos dels Agents Rurals de Catalunya, s’han pogut realitzat, a més, 1.151 mesures al voltant de 533 infraestructures de radiocomunicació ubicades en sòl rural.

Els nivells màxims permesos a la normativa varien en funció de la freqüència utilitzada pel sistema de radiocomunicació. Així, per sistemes de radiocomunicació com la FM o la televisió el màxim permès d’exposició per al públic en general és de 28 V/m, mentre que per a la telefonia mòbil és de 41 V/m i per al WiFi és de 61 V/m.

Dels 4.180 mesuraments realitzats amb els equips portàtils, que mesuren el total de CEM procedent de la majoria dels sistemes de radiocomunicació, 3.648 són inferiors a 1 V/m; 439 són entre 1 i 3 V/m; 65, entre 3 i 6 V/m; 11, entre 6 i 10 V/m, i només 17 superiors a 10 V/m.

Principals conclusions

L’informe assenyala la necessitat que les administracions, els operadors de telefonia mòbil i els representants de la ciutadania col·laborin de forma més estreta en el desplegament de les antenes de telefonia mòbil per tal de generar un clima de confiança mutu.

L’informe també posa l’èmfasi en la necessitat de planificar el desplegament d’antenes de telefonia mòbil en entorn urbà de la forma més proporcionalment distribuïda possible, per tal de tendir cap a un model d’implantació que generi el nivell d’exposició a CEM de radiofreqüència més baix possible al voltant de cada emplaçament d’antenes.

En aquest sentit, la disponibilitat de dades mesurades en llocs sensibles és fonamental per anar avançant de cara a minimitzar els nivells d’exposició de CEM del públic en general sota el principi internacional d’ALARA (as low as reasonably achievable), és a dir: “tan baix com sigui raonablement possible”.

Tots els nivells mesurats, tant pels equips fixos de mesura contínua de la xarxa SMRF com pels equips portàtils, són públics i es poden consultar al lloc web de la Governança Radioelèctrica: http://governancaradioelectrica.gencat.cat