Introdució

La Generalitat ofereix els seus immobles per a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil

La Generalitat ofereix els seus immobles per a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil

L’objectiu és afavorir la qualitat dels serveis de comunicacions electròniques en aquelles zones del territori on no existeix una oferta adequada de naturalesa privada on ubicar aquestes infraestructures.

El Govern, reunit el 28 de juliol ha aprovat, a proposta dels consellers d’Empresa i Ocupació i d’Economia i Coneixement, les mesures per tal que, de forma general, els immobles de la Generalitat puguin acollir antenes de telefonia mòbil.

L’acord determina les actuacions que ha de dur a terme la Generalitat de Catalunya per posar a disposició dels operadors de comunicacions electròniques, de forma temporal, espais en els seus immobles per a la ubicació d’estacions-base de telefonia mòbil. La mesura (recollida als Acords de Govern de 28 de juliol –pàgina 14-) té un caràcter genèric i, per aquest motiu, cada instal·lació concreta haurà de comptar amb els permisos específics que siguin requerits.

Dins d’aquest mateix Acord, el Govern ha aprovat també l’import de les contraprestacions a percebre per l’Administració de la Generalitat de Catalunya per  aquesta ocupació temporal per part de les companyies operadores i ha encarregat a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i a la Direcció General del Patrimoni que coordinin l’execució de les mesures aprovades en l’àmbit de les seves respectives funcions.

L’objectiu de les mesures aprovades és facilitar el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions per millorar els serveis de comunicacions electròniques en aquelles zones del territori on no existeix una oferta adequada de béns immobles de naturalesa privada on ubicar aquestes infraestructures.

L’Acord s’emmarca dins de l’estratègia SmartCAT del Govern de Catalunya, que vol convertir Catalunya en una Smart Region de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i la informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.