Consorci Localret

Introdució

Localret i l’ACM impulsaran la compra conjunta d’equipaments informàtics per a l’administració local de Catalunya

Localret i l’ACM impulsaran la compra conjunta d’equipaments informàtics per a l’administració local de Catalunya

L’Associació Catalana de Municipis (ACM), el Consorci Localret i el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) han establert un conveni de col·laboració per definir un Acord Marc que millori per a les entitats locals de Catalunya les condicions d’aprovisionament d’equips informàtics i serveis associats.

Dins de les activitats que Localret ha posat en marxa per a millorar les condicions tècniques de prestació dels serveis de telecomunicacions i dels sistemes d’informació corporatives, s’ha detectat una demanda dels ajuntaments pel que fa a la necessitat de racionalitzar i millorar el manteniment dels equips informàtics i la seva renovació. Aquesta necessitat també ha estat detectada per l’ACM mitjançant les enquestes que anualment realitza als responsables de contractació dels ajuntaments catalans. D’aquesta manera l’ACM i Localret han acordat establir desenvolupar un Acord Marc, amb diferents lots i sublots,  amb els objectius següents:

Determinar els equips informàtics que compraran o arrendaran els ens locals adherits al sistema de contractació centralitzada del CCDL, concretant les característiques més convenients a les necessitats específiques dels ens locals, així com el corresponent servei de manteniment.

  • Seleccionar les empreses de subministrament dels equips informàtics, ja sigui en opció de compra, arrendament amb o sense opció de compra, etc.
  • Fixar els corresponents preus unitaris màxims, per a d’aquesta forma aconseguir condicions econòmiques molt avantatjoses a través de l’agregació de la demanda.
Xavier Fonollosa, president de Localret, amb Miquel Buch i Marc Pifarré, president i secretari general de l'ACM, respectivament, en la signatura del conveni (Foto ACM)
Xavier Fonollosa, president de Localret, amb Miquel Buch i Marc Pifarré, president i secretari general de l’ACM, respectivament, en la signatura del conveni (Foto ACM)

Tant Localret, a través de la compra agregada dels serveis de telecomunicacions, com l’ACM, mitjançant la central de contractació, on es poden adquirir béns o serveis, com el subministrament elèctric, de gas, cotxes de policia, paper d’oficina, pòlisses d’assegurances… acrediten una valuosa experiència en la compra conjunta per aconseguir una optimització dels serveis i un estalvi de recursos econòmics per als ens locals catalans. De fet, els objectius que es persegueixen són el de l’estalvi econòmic, el de l’estalvi de procediment –evitant que s’hagin de fer tantes licitacions com ens locals contracte-, i un procés de contractació transparent i eficaç pel que fa a la seva seguretat jurídica.