Introdució

Informe IRIA 2014 sobre la situació TIC a les Administracions de l’Estat i als Ens Locals

Informe IRIA 2014 sobre la situació TIC a les Administracions de l’Estat i als Ens Locals

El Consejo Superior de Administración Electrónica (del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques) ha presentat una nova edició de l’informe IRIA-REINA amb l’anàlisi dels indicadors més representatius de la situació i l’ús dels sistemes i tecnologies de la Informació i Comunicacions en l’Administració de l’Estat i les Entitats Locals.

Pel que fa a les dades que fan referència a les administracions locals, (es poden consultar de la pàgina 83 a la 107) és desprèn que la despesa total en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l’Administració Local es va situar en 813 milions d’euros, un 5% menys que la xifra aconseguida en 2011.

A l’hora d’analitzar les xifres absolutes d’aquest apartat cal tenir en compte que en aquesta edició (del 2014) han participat en l’estudi les tres Diputacions Forals del País Basc, mentre la seva participació en 2011 no va ser completa. En tractar-se d’Entitats amb un nivell de competències notablement diferents de les Diputacions Provincials presenten unes xifres més elevades en el nivell de despesa. Per aquest motiu la xifra de despesa en valor absolut per a l’estrat de Diputacions, Consells i Cabildos s’eleva en un 8% respecte a la xifra recollida en 2011. En l’àmbit municipal el descens de la xifra de despeses se situa gairebé al 9%.

Un 23% de la despesa total (una mica més de 180 milions d’euros) correspon a despeses en iphone 6s remplacement écran telecomunicacions i el 77% restant a despeses informàtiques. És important tenir en compte que les despeses en telecomunicacions recollides en aquest apartat només inclouen despeses de transmissió de veu i de dades, i no despeses en maquinari de comunicacions que van inclosos en concepte de despeses de maquinari (hardware) de l’apartat de despeses informàtiques.

iriareina2014Com en edicions anteriors, de l’estudi de l’estructura de la despesa per estrats, es dedueix que els municipis petits destinen un percentatge més alt de despesa TIC a telecomunicacions que els municipis grans i les diputacions.

El percentatge global se situa en un 1,97 %, que representa un lleugeríssim increment de 0,13 punts respecte a 2011. L’increment es deu al descens observat en la xifra de Pressupostos Totals en tots els estrats.

Despeses informàtiques

La quantia de despesa informàtica de l’Administració Local se situa, per 2013, en 629 milions d’euros, la qual cosa suposa una reducció d’un 2,8 % respecte a la xifra de 2011. S’observa un lleuger increment en el percentatge de despeses en programari i un descens poc acusat de la participació de despeses de maquinari. D’altra banda el percentatge de despeses en personal TIC pràcticament es manté, mentre s’eleva de forma notable el corresponent a les despeses en serveis informàtics.

De l’anàlisi de l’estructura de les despeses informàtiques per estrats (taula 4.4), podem destacar que les despeses de personal tenen el percentatge més alt de despeses, excepte pel que fa als municipis més petits, on amb prou feines hi ha personal dedicat específicament a tasques TIC. En aquest estrat i en el de Diputacions, el percentatge més gran de despeses correspon a Serveis informàtics, on s’inclouen, entre altres despeses, els derivats de la gestió de l’àrea TIC a través d’empreses públiques dedicades a aquesta tasca.

Informe Biennal

El Consejo Superior de Administración Electrónica elabora aquest informe amb periodicitat biennal des de 1988. L’àmbit de l’estudi comprèn l’Administració General de l’Estat i l’Administració Local. En el primer cas l’estudi és exhaustiu incloent les Organitzacions Central, Territorial i Exterior de l’Administració General de l’Estat, Organismes Autònoms, Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social, Agències Estatals, Entitats Públiques Empresarials i altres Organismes Públics. En l’àmbit local s’inclou en l’estudi informació relativa a Diputacions Provincials i Forals, Cabildos i Consells Insulars i Municipis de més de 500 habitants.

La informació relativa a l’àmbit de Municipis s’avalua mitjançant un mostreig estratificat segons nombre d’habitants i àrea geogràfica en el qual s’investiguen amb caràcter exhaustiu els estrats relatius a Municipis amb més de 30.000 habitants.

Les xifres recollides en l’informe es publiquen també en els formats XLSX i ODS disponibles des del portal datos.gob.es.

Caiguda de la despesa TIC

La despesa TIC en la AGE ha caigut més d’un 20% des de 2009. Segons informa ASTIC (Associació Professional de Cossos Superiors de Sistemes i Tecnologies de la Informació de les Administracions Públiques), la xifra de despeses TIC en l’Administració General de l’Estat durant 2013 va aconseguir els 1.420 milions d’euros, un 2% menys que en 2012, situant-se en nivells anteriors a l’entrada en vigor de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

Aquest descens és continuat des del començament de la crisi i acumula una caiguda superior al 20% des de 2009 quan, segons xifres de l’informe, la despesa TIC va superar els 1.800 milions d’euros.

Les despeses TIC suposen un 3’83% del Pressupost total (capítols 1+2+6), xifra molt similar a l’observada en la passada edició, que era del 3,87%.
Aquest percentatge s’ha mantingut pràcticament en el mateix nivell en els últims 10 anys, a pesar que la penetració de noves tecnologies en la societat en aquesta dècada ha estat molt significatiu.