POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL CONSORCI LOCALRET Versió 1

 POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL CONSORCI LOCALRET v1

 Informació general

Aquesta política de privacitat, en el marc de la Política de Seguretat de la Informació del Consorci, té per objecte donar a conèixer la manera en què el Consorci Localret protegeix les dades de caràcter personal que tracta en les activitats que duu a terme i dona compliment a la normativa vigent en aquesta matèria.

El Consorci disposa d’un registre de totes les activitats de tractament de dades personals que realitza publicat a la seva web, concretament a l’apartat sobre Privacitat conjuntament amb la present Política de Privacitat.

Amb l’objectiu d’oferir a l’interessat o titular de les dades personals aquesta informació de manera senzilla en la relació que manté amb el Consorci, d’acord amb els articles 13 i 14 del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), s’ha adoptat un model informatiu basat en dues capes pel qual, quan es recullin dades personals, s’inclou la primera capa d’informació o clàusula bàsica la qual informa sobre:

 • La identificació del responsable del tractament, és a dir, el Consorci Localret;
 • La finalitat amb la qual es realitza el tractament;
 • La legitimació del tractament;
 • Les possibles cessions de dades i destinataris en el marc del tractament;
 • Informació bàsica sobre els seus drets en l’àmbit del tractament de dades personals;
 • Les indicacions oportunes per a poder consultar la informació ampliada continguda a la segona capa del model informatiu.

Pel que fa a la segona capa o informació ampliada aquesta informarà addicionalment a l’anterior sobre:

 • La identificació i dades de contacte del responsable del tractament i del delegat de protecció de dades.
 • Les categories de dades personals tractades.
 • La finalitat detallada amb la qual es realitza el tractament
 • Informació detallada sobre la legitimació del tractament
 • Mesures de seguretat que el Consorci adopta per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat i traçabilitat de les dades personals tractades.
 • Temps durant el qual el Consorci conservarà les dades i la seva motivació.
 • En el seu cas, destinataris de les cessions de dades, així com la finalitat específica de cadascuna d’aquestes cessions.
 • Detall sobre els drets de l’interessat davant el tractament de dades personals realitzat pel Consorci i la forma sobre com exercir-los davant el mateix.
 • Si escau, el canal d’obtenció de les dades personals si no provenen de l’interessat.

Per a facilitar l’accés a tota la informació que concerneix a cadascun dels tractaments de dades personals per part del Consorci Localret, juntament amb aquesta Política de Privacitat podràs consultar el Registre d’Activitats de Tractament que per a cada activitat inclou la següent informació d’acord a l’article 30 del RGPD:

 • Denominació de l’activitat del tractament
 • Finalitat de l’activitat del tractament
 • Base jurídica de l’activitat de tractament
 • Categories d’interessats
 • Categories de dades tractades
 • Cessions de dades
 • Objecte de la cessió de dades
 • Transferències internacionals de dades personals
 • Informació relacionada amb l’elaboració de perfils i la presa de decisions automatitzades en base als mateixos
 • Període de conservació de les dades

A través del Registre d’Activitats de Tractament podràs accedir tant a la clàusula bàsica com a la informació ampliada de cada activitat de tractament.

A continuació, es determinen els aspectes d’aplicació general a tot tractament de dades personals i s’identifiquen quines particularitats han de ser consultades a nivell de cada tractament segons el que s’acaba d’expressar.

 

Qui és el Responsable del tractament de les dades personals? 

Identificació Consorci Localret

N.I.F: P5800043A

Adreça Postal C/ Llacuna, 166, 9ª pl

08018 (Barcelona)

Delegat de Protecció de Dades [email protected]

Telèfon: 93 486 14 30

Fax: 93 486 14 13

 

 Quines dades personals tractem i amb quina finalitat?

Les dades tractades i la finalitat per a la qual són tractades dependran de cada tractament de dades personals i ha de consultar-se a la informació continguda al Registre d’Activitats de Tractament accessible a través de la web, apartat Privacitat.

 

  Quina és la legitimació del tractament de dades personals?

El tractament de dades personals per part del Consorci pot tenir les següents legitimacions:

 • Execució d’un contracte
 • Compliment d’una obligació legal
 • Missió en interès públic o exercici de poders públics
 • Consentiment de l’interessat

Al Registre d’Activitats de Tractament pot consultar-se quina és la legitimació concreta que en cada cas habilita al Consorci Localret al tractament de les dades personals.

 

Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de dades personals?

El Consorci Localret es responsabilitza d’aplicar les degudes mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat, Reial decret 3/2010.

En aquest sentit, el Consorci s’ha dotat d’una Política de Privacitat i una Política de Seguretat de la Informació que poden ser consultades a la seva web, a l’apartat de Privacitat i de Normativa, respectivament.

 

A quins destinataris es comuniquen les dades personals?

En cas d’existir quedarà recollit al Registre d’Activitats de Tractament la informació que caracteritza cada tractament de dades personals identificant els destinataris de dades personals i l’objecte de la cessió.

 

Quins són els drets dels interessats?

L’interessat té dret a accedir a les seves dades personals, a demanar la rectificació de les dades inexactes, a sol·licitar la seva cancel·lació i supressió, a oposar-se al seu tractament, inclosa l’elaboració de perfils, a limitar fins a una data determinada el tractament de les dades i a la portabilitat de les dades, en format electrònic.

Per a això haurà de presentar una sol·licitud dirigida al Consorci Localret, segons l’establert per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques. Els canals de presentació de la sol·licitud són presencialment a les oficines del Consorci Localret a l’àrea de Registre, a l’adreça indicada amb anterioritat, o telemàticament al Registre electrònic del Consorci accessible a través de la web.

Així mateix, li informem que té dret a presentar una reclamació a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades a Catalunya, concretament, l’Agència Catalana de Protecció de Dades o a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant els mecanismes aquestes Agències estableixin. Pot consultar major informació a www.apd.cat o www.aepd.es.

A continuació, s’inclou una taula resum amb la definició de cadascun dels drets que disposa l’interessat sobre les seves dades personals:

 

DRET CONTINGUT
Accés Consultar les dades personals objecte de tractament.
Rectificació Modificar les dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Sol·licitar l’eliminació de les dades personals.
Oposició Sol·licitar que no es tractin les dades personals.
Limitació del tractament Sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

–    Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les dades.

–    Quan el tractament és il·lícit, però l’interessat s’oposi a la supressió de les seves dades.

–    Quan el Consorci no necessiti tractar les dades, però tu les necessitis per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

–     Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els de l’interessat.

Portabilitat L’interessat podrà obtenir, en format electrònic, les dades personals de les quals disposi el Consorci en format estructurat per a que pugui transmetre’ls a una altra entitat i aquesta incorporar-los en els seus sistemes d’informació.
Oposar-se a l’elaboració de perfils L’interessat podrà negar-se al fet que, a partir de les dades personals que hagi facilitat al Consorci, s’elaborin perfils als quals dirigir informació que es consideri del seu interès, de manera manual o automàtica.
Interposar denúncia davant l’Autoritat de Control Si l’interessat considera que ha hagut un abús en el tractament de les seves dades personals podrà interposar denúncia davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades més propera; a Catalunya, l’Agència Catalana de Protecció de Dades o, a Espanya, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant els mecanismes aquestes Agències estableixin. Pot consultar major informació a www.apd.cat o www.aepd.es.

 

Durant quant temps conservarem les dades?

El temps de conservació es definirà per a cadascun dels tractaments d’acord amb la normativa aplicable en cada cas o, en cas que el tractament s’efectuï sobre la base del consentiment de l’interessat, fins que aquest revoqui tal consentiment.

Pot consultar-se aquesta informació per a cada tractament de dades personals al Registre d’Activitats de Tractament.

 

Com hem obtingut les dades?

En cas que les dades provinguin de fonts diferents al propi interessat el Consorci indicarà al Registre d’Activitats de Tractament la font d’obtenció de la informació.

 

Publicitat de la Política de Privacitat

La Política de Privacitat i les seves successives actualitzacions seran publicades a la web del Consorci Localret, a l’apartat de Privacitat identificant el número de versió i la data de publicació.