Introdució

Agregació de la demanda dels serveis de telecomunicacions

Agregació de la demanda dels serveis de telecomunicacions

Què és?

És un procés de contractació de serveis de telecomunicacions (veu fixe, veu mòbil i dades) mitjançant un únic expedient, en el que es consideren tots els consums i quotes dels municipis i d’altres ens locals de forma agregada. Aquest és un procés de contractació autofinanciat, de contractació de serveis i no d’infraestructures.

Beneficis de la contractació agregada

 • Millora dels serveis de telecomunicacions i Adequació a les necessitats de les administracions locals i a un futur creixement.
 • Homogeneïtat dels serveis de telecomunicacions de tots els ens locals, independentment de la seva dimensió.
 • Estabilitat en les factures de telecomunicacions.
 • Negociació directa amb els operadors com a “grans clients”.
 • Transparència en tot el procés de negociació i contractació dels serveis.
 • Reducció de preus en les factures dels serveis de telecomunicacions.
 • Reinversió de l’estalvi en serveis de telecomunicacions

Com funciona?

Entitats Impulsores

 1. Des de Localret es busca una o més entitats supramunicipals (Diputació i/o Consells Comarcals) que seran els impulsors del procés.
 2. Signatura d’un conveni de col·laboració en el que es pacten les condicions de relació entre les entitats impulsores.

Entitats Participants

 1. Les dades de contacte d’un responsable per cada ajuntament.
 2. Conveni interadministratiu entre l’Ajuntament i el consorci Localret degudament complimentat i signat per alcaldia (model).
 3. Autorització per poder consultar les dades dels Ajuntaments que tinguin els operadors de telecomunicacions (model).
 4. Document comptable A o certificat d’intervenció on es digui el consum anual en cadascun dels lots que l’Ajuntament vol concursar.

Model de plecs tècnics

Ubicació permanent (fix i dades) i ubicació no permanent (mòbils)

 • Plec Prescripcions Tècniques
 • Annex 8 Model o formulari oferta pel LOT 1
 • Annex 9 Model o formulari oferta pel LOT 2
 • Annex 10 Taula de compliment de serveis requerits
 • Annex 11 Model o formulari oferta de preus unitaris LOT 1
 • Annex 12 Model o formulari oferta de preus unitaris LOT 2

Només ubicació permanent (fix i dades)

 • Plec Prescripcions Tècniques
 • Annex 8 Model o formulari oferta
 • Annex 10 Taula de compliment de serveis requerits
 • Annex 11 Model o formulari oferta de preus unitaris

Només ubicació no permanent (mòbils)

 • Plec Prescripcions Tècniques
 • Annex 9 Model o formulari oferta
 • Annex 10 Taula de compliment de serveis requerits
 • Annex 11 Model o formulari oferta de preus unitaris