Introdució

Estudi d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació

Estudi d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació

Conèixer l’estat dels serveis de telecomunicacions és el pas previ per poder determinar les accions necessàries a realitzar que permetin una millora de la situació deficient en la que es troben molts municipis en relació a la connectivitat i l’accés als serveis de banda ampla.

L’abast de l’estudi de provisió de banda ampla en el territori contempla:

 • L’anàlisi de la situació actual i futura dels serveis de banda ampla (operadors tradicionals i alternatius).
 • L’avaluació de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats dels municipis en relació a la connectivitat i la millora de l’accés als serveis de banda ampla.
 • Les possibilitats que tenen els municipis respecte al desplegament de tecnologies per oferir serveis vinculats a Ciutats Intel·ligents.

L’objectiu final és definir un pla d’acció prioritzant les accions on els ajuntaments haurien de fer èmfasi de cara a millorar l’accés als serveis de banda ampla i/o potenciar els serveis vinculats a les Ciutats Intel·ligents.

Fases d’implantació

 1. Anàlisi de les infraestructures actuals i identifi cació del patrimoni arquitectònic i dels espais del municipi especialment protegits per la normativa vigent sobre emissions electromagnètiques.
 2. Avaluació de les cobertures actuals i estudi dels programes de desenvolupament de la xarxa de les operadores.
 3. Definició de les zones d’interès on emplaçar les infraestructures.

Objectius

 • Reconduir el complex diàleg entre els ajuntaments i els operadors de serveis sobre la base del reconeixement de les necessitats mútues i posar en la bona via el desenvolupament d’una tecnologia fonamental per als nous avenços econòmics i socials.
 • Oferir eines als ajuntaments que permetin aclarir els dubtes que tenen els ciutadans respecte els impactes d’aquesta tecnologia.
 • Que els ajuntaments disposin d’una eina adequada per a tramitar amb agilitat les sol·licituds de nous emplaçaments de radiocomunicació.
 • Que les empreses operadores puguin conèixer a priori aquests condicionants i adequar-hi les seves estacions
  en la fase de disseny.