Introdució

Pla de telecomunicacions corporatives

Pla de telecomunicacions corporatives

Què és?

És una proposta d’actuació, una eina que ha de permetre als ajuntaments determinar l’estat global dels sistemes i serveis de telecomunicacions municipals i definir les accions que cal dur a terme per optimitzar l’ús de les telecomunicacions i concretar els recursos, serveis i aplicacions en tecnologies de la informació i la comunicació necessaris per tal de millorar-les.

Objectius

  • Obtenir un diagnòstic de la situació de les telecomunicacions per identificar possibles millores i àmbits de reducció i contenció de la despesa.
  • Proporcionar un conjunt de conclusions i recomanacions susceptibles de ser executades d’immediat, i degudament descrites en un pla d’actuació annex.
  • Reducció sostinguda de la despesa com a objectiu principal, així com una optimització de les telecomuni- cacions municipals. Les recomanacions s’orienten tant al curt termini com a mig i llarg termini.
  • Adequació dels recursos propis de telecomunicacions com a facilitadors per a la creació de nous serveis dels ajuntaments.
  • Interconnexió de les diverses seus municipals per mitjans propis.
  • Millorar les prestacions dels actuals serveis i aplicacions en telecomunicacions, disposant d’un assegura- ment gestionat de la qualitat adaptable per a cada servei i recurs de comunicació.
  • Reduir la despesa, ja que es disposa de mitjans propis de comunicació entre tots els centres municipals eliminant, per tant, els costos fixos i variables de les comunicacions internes.
  • Obtenir un sistema escalable, gràcies a un dimensionament de la xarxa que permeti abordar possibles ampliacions futures en serveis i usos.

Fases d’implantació

  1. Anàlisi de la despesa en telecomunicacions.
  2. Pla per a la implantació d’una xarxa corporativa de telecomunicacions.