Google Fonts

400: Too many fonts requested for Internet Explorer

Please request fewer web fonts for Internet Explorer or only the fonts which are used on this page. Older versions of Internet Explorer block and download ALL requested web fonts, whether they are used or not.

Requested (9) web fonts: Family{name=Cuprum, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Handlee, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Indie Flower, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Lato, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nunito, foundry=Google, namespace=api, version=v16} (style: normal, weight: 400),Family{name=Oswald, foundry=Google, namespace=api, version=v35} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Pacifico, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto, foundry=Google, namespace=api, version=v20} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto Slab, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0})

For reference, see the Google Fonts API documentation.

Introdució

Pla de telecomunicacions corporatives

Pla de telecomunicacions corporatives

Què és?

És una proposta d’actuació, una eina que ha de permetre als ajuntaments determinar l’estat global dels sistemes i serveis de telecomunicacions municipals i definir les accions que cal dur a terme per optimitzar l’ús de les telecomunicacions i concretar els recursos, serveis i aplicacions en tecnologies de la informació i la comunicació necessaris per tal de millorar-les.

Objectius

  • Obtenir un diagnòstic de la situació de les telecomunicacions per identificar possibles millores i àmbits de reducció i contenció de la despesa.
  • Proporcionar un conjunt de conclusions i recomanacions susceptibles de ser executades d’immediat, i degudament descrites en un pla d’actuació annex.
  • Reducció sostinguda de la despesa com a objectiu principal, així com una optimització de les telecomuni- cacions municipals. Les recomanacions s’orienten tant al curt termini com a mig i llarg termini.
  • Adequació dels recursos propis de telecomunicacions com a facilitadors per a la creació de nous serveis dels ajuntaments.
  • Interconnexió de les diverses seus municipals per mitjans propis.
  • Millorar les prestacions dels actuals serveis i aplicacions en telecomunicacions, disposant d’un assegura- ment gestionat de la qualitat adaptable per a cada servei i recurs de comunicació.
  • Reduir la despesa, ja que es disposa de mitjans propis de comunicació entre tots els centres municipals eliminant, per tant, els costos fixos i variables de les comunicacions internes.
  • Obtenir un sistema escalable, gràcies a un dimensionament de la xarxa que permeti abordar possibles ampliacions futures en serveis i usos.

Fases d’implantació

  1. Anàlisi de la despesa en telecomunicacions.
  2. Pla per a la implantació d’una xarxa corporativa de telecomunicacions.