Introdució

Pla d’organització i sistemes d’informació

Pla d’organització i sistemes d’informació

Què és?

És una eina que ha de permetre millorar el servei i la relació amb el ciutadà a través de la redefinició i optimització de processos, com també mitjançant la integració en aquests de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Aquests plans estan pensats com una eina definida per experts, amb un abast integral i una perspectiva temporal de mig i llarg termini, que vol introduir millores en la gestió interna i externa dels governs locals.

Objectius

  • Millorar l’atenció ciutadana: L’atenció ciutadana és l’element més visible de la nova orientació al ciutadà que han d’adoptar els governs locals. El model d’atenció ciutadana ha d‘estar basat en la integració i la multicanalitat i ha de comptar imprescindiblement amb la implicació del tots els professionals.
  • Millorar l’organització i la gestió: Els governs han de comptar amb un model organitzatiu i de gestió que busqui la màxima eficàcia i eficiència i que sigui transparent al ciutadà, que és el legítim beneficiari de les accions del govern. Cal un model de gestió basat en projectes i processos que siguin sotmesos a control i revisió permanent per tal de que garanteixin, en la major mesura possible, la qualitat i millora constant. La idea clau és la d’optimitzar el BackOffice dels governs locals per tal que el FrontOffice, i consegüentment, el servei al ciutadà, també millori.
  • Millorar els sistemes d’informació: Els sistemes d’informació són aquell conjunt de tècniques i tecnologies que faciliten la recollida, tractament, lliurament i compartició de la informació. Aquests s’han d’integrar i adaptar dins de les organitzacions per tal de que facilitin la consecució dels objectius que aquestes s’han marcat. Els sistemes d’informació han de ser fiables, flexibles, integradors, i han de permetre, amb facilitat, l’explotació de les dades i la creació d’indicadors per a millorar l’acció de govern.