Google Fonts

400: Too many fonts requested for Internet Explorer

Please request fewer web fonts for Internet Explorer or only the fonts which are used on this page. Older versions of Internet Explorer block and download ALL requested web fonts, whether they are used or not.

Requested (9) web fonts: Family{name=Cuprum, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Handlee, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Indie Flower, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Lato, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nunito, foundry=Google, namespace=api, version=v16} (style: normal, weight: 400),Family{name=Oswald, foundry=Google, namespace=api, version=v35} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Pacifico, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto, foundry=Google, namespace=api, version=v20} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto Slab, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0})

For reference, see the Google Fonts API documentation.

Introdució

Pla especial d’ordenació urbanística de les instal·lacions de radiocomunicació

Pla especial d’ordenació urbanística de les instal·lacions de radiocomunicació

Què és?

És un instrument de planejament que defineix el règim urbanístic de les instal·lacions de radiocomunicació en el municipi, fixa el seu emplaçament, les compatibilitats i incompatibilitats d’ús i les prohibicions i restriccions, per tal de minimitzar l’impacte d’aquestes instal·lacions en el territori.

Objectius

  • Conèixer i localitzar les infraestructures bàsiques relatives a les infraestructures de telecomunicacions del municipi.
  • Regular l’ús del sòl i de les edifi cacions per aquest tipus d’infraestructures.
  • Recuperar, millorar i protegir el paisatge urbà.

Fases d’implantació

  1. Realització de l’Estudi d’ordenació de les infraestructures de radiocomunicació (EOIR).
  2. Estudi del planejament vigent al municipi i diagnosi sobre la seva compatibilitat amb la proposta d’ordenació.
  3. Elaboració de Pla especial. Finalització del text i la documentació gràfi ca del Pla especial.
  4. Suport als ajuntaments per la realització dels tràmits per l’aprovació del Pla especial: sol·licitud dels informes sectorials i la fase d’exposició pública.
  5. Aprovació provisional per part dels ajuntaments amb resolució de les al·legacions presentades.
  6. Elevació del Pla a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.