Introdució

Projecte executiu d’infraestructures de telecomunicacions

Dóna la possibilitat a l’Ajuntament d’intervenir en la decisió de quines infraestructures soterrades de telecomunicacions s’incorporaran en una nova actuació urbanística.

Projecte executiu d’infraestructures de telecomunicacions

Suport i assessorament en l’àmbit de les infraestructures fixes

En noves actuacions urbanístiques

Dóna la possibilitat a l’Ajuntament d’intervenir en la decisió de quines infraestructures soterrades de telecomunicacions s’incorporaran en una nova actuació urbanística. Així mateix, s’ofereix la possibilitat de deixar infraestructures de telecomunicacions en reserva, que al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindran de titularitat municipal amb la possibilitat que hi pugui accedir qualsevol operador.

Localret realitza la redacció del projecte executiu d’infraestructures soterrades de telecomunicacions, així com la supervisió i control de l’execució de les obres, vetllant per que aquestes s’ajustin al projecte redactat.

[48 pàgines, PDF, 11MB] Convenio de colaboración entre el Consorcio Localret y Telefónica de España SAU, para el desarrollo de redes de telecomunicaciones en Cataluña

En àrees consolidades

Quan el polígon o polígons industrials consolidats del municipi tenen deficiències en telecomunicacions, Localret du a terme la redacció de projectes executius d’infraestructures de telecomunicacions i xarxes de fibra òptica en polígons industrials consolidats, per tal d’avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de connexió dels polígons a les troncals obertes de fibra òptica del territori.

Així mateix, s’ofereix la possibilitat que Localret també dugui a terme la supervisió i el control de l’execució de les obres.