Compres agregades de serveis de telecomunicacions

El Consorci Localret actua com a central de compres dels serveis de telecomunicacions dels ens locals de Catalunya. Es consideren de forma agregada els consums en telecomunicacions de diversos ajuntaments, consells comarcals i diputacions d’una àrea geogràfica determinada i es generen estalvis importants en la contractació.

L’any 2006 es va executar la primera compra agregada, a la que s’han anat sumant entitats fins arribar a les 557 entitats locals (ajuntaments, consells comarcals, diputacions i els seus ens dependents) que disposen d’una licitació activa actualment. L’estalvi aconseguit, en els diferents processos de contractació, oscil·la a l’entorn del 36 % en telefonia i dades en ubicació fixa i del 43 % en comunicacions mòbils, sobre el preu de licitació. Cal tenir present que alguns ens ja han participat en tres processos consecutius, acumulant l’estalvi obtingut en cadascun d’ells.

La compra agregada és una bona opció per a aquells ens locals que, pel seu volum de despesa, individualment, no atraurien l’interès dels operadors. En el procés de compra agregada, els ens locals actuen com a “gran client” davant dels operadors.

Els objectius dels processos de compra agregada són:

  • Facilitar el procés de contractació.
  • Generar economies d’escala en els processos de contractació i la consegüent reducció de preus.
  • Millorar la gestió i els serveis de les telecomunicacions, així com la interlocució amb les operadores.
  • L’adequació permanent a la legalitat vigent: contractació dels serveis amb règim d’igualtat, transparència i no discriminació.
  • Millorar la qualitat dels serveis de telecomunicacions municipals, independentment de la dimensió de l’ajuntament.
  • Potenciar la reinversió dels estalvis en la millora de les infraestructures de telecomunicacions als municipis.
  • Adequar els serveis de telecomunicacions a les necessitats de les administracions locals i al seu creixement futur.
  • L’estabilitat en les factures de telecomunicacions.
  • La transparència en tot el procés de contractació.

A continuació es detalla la situació de les quatre contractacions actives: