Introdució

Sessió telemàtica de presentació de la nova versió de l’ ”Ordenança tipus de transparència i administració digital”

Sessió telemàtica de presentació de la nova versió de l’ ”Ordenança tipus de transparència i administració digital”

L’entrada en vigor del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública i, especialment, del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, ha suposat una sèrie de novetats que han fet necessari procedir a la revisió de l’ordenança tipus de transparència i administració electrònica, elaborada per Localret l’any 2016.

Més informació a: Sessió telemàtica de presentació de la nova versió de l’ ”Ordenança tipus de transparència i administració digital” | Consorci Localret