Avís Legal

A continuació es detallen les condicions d’ús que regulen l’accés i/o ús d’aquest lloc web (Lloc Web) que Consorci Localret i Localret S.A posen a disposició dels usuaris interessats en els seus serveis i continguts.
Dades identificatives dels titulars del Lloc Web:

Consorci Localret

C/ Llacuna, 166, 9ª pl 08018 (Barcelona)
[email protected]
Telèfon: 93 486 14 30
Fax: 93 486 14 13
N.I.F: P5800043A

 

Localret, S.A

C/ Llacuna, 166, 9ª pl 08018 (Barcelona)
[email protected]
Telèfon: 93 486 14 30
Fax: 93 486 14 13
N.I.F: A62166871

 

Si us plau, llegeixi detingudament aquestes condicions d’ús, ja que el fet d’accedir i/o usar el lloc web, significa que vostè ha llegit, entès i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. (Condicions d’Ús)

1. General

1.1 La navegació i utilització del Lloc Web és gratuïta i atribueix automàticament la condició d’usuari (Usuari) a qualsevol persona que navegui, accedeixi o utilitzi qualsevol de les pàgines del Lloc Web. Els presents Avisos Legals, així com les Condicions d’Ús del Lloc Web i les seves modificacions estaran disponibles al Lloc Web i s’entendran vigents des de la seva publicació en el mateix, pel que recomanem que l’Usuari les consulti amb regularitat.

1.2 Determinats serveis o continguts oferts al Lloc Web poden estar subjectes a condicions particulars, també posades a disposició de l’Usuari, que podran complementar o substituir aquestes Condicions d’Ús respecte a l’ús del servei/contingut concret a què es refereixin. En cas de contradicció entre la Condicions d’Ús i les específiques condicions particulars, aquestes últimes prevaldran sobre les primeres.

1.3 L’Usuari es compromet a no utilitzar els materials i informacions contingudes en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions d’Us o en les condicions particulars que, en el seu cas, siguin d’aplicació.

2. Serveis i continguts

El Lloc Web té com a finalitat facilitar informació i accés als continguts, informacions i serveis que ofereixen Consorci Localret i Localret S.A.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

3.1 Qualsevol dels continguts d’aquest Lloc Web, com ara textos, imatges, dissenys gràfics, codi font, logotips, marques, etc., són de titularitat exclusiva Consorci Localret i Localret S.A. o, en el seu cas, de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Lloc Web i, es troben protegits per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual, quedant totalment prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic i, qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en el Lloc Web estan protegits per llei.

3.2 Pel que fa a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer al Lloc Web, Consorci Localret i Localret, S.A reconeixen als seus titulars els corresponents drets de propietat Industrial i Intel·lectual i, per tant, la simple aparició en el Lloc Web, no implica l’existència de drets sobre les mateixes.

3.3 S’autoritza l’emmagatzemament i reproducció temporal d’algun o alguns dels continguts del Lloc Web amb finalitats d’ús personal i no comercial, sempre i quan s’expressi l’autoria originaria del contingut utilitzat i es mantingui i se’n respecti la integritat original del mateix, essent la resta d’usos terminantment prohibits sense el previ consentiment dels titulars.

3.4 L’Usuari del Lloc Web haurà d’abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa. En el cas que vulgui formular qualsevol suggeriment o comentari en relació a aquesta política de drets de propietat intel·lectual i industrial pot dirigir-se a [email protected]

4. Contingut del Lloc Web i enllaços

4.1 Consorci Localret i Localret S.A. no es responsabilitzen del mal ús que es realitzi de la informació i dels continguts del Lloc Web, sent exclusiva responsabilitat de l’Usuari que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeixen cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des del Lloc Web. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que Consorci Localret i Localret S.A. tinguin coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4.2 Consorci Localret i Localret S.A. es reserven el dret d’actualitzar, modificar i/o eliminar la informació continguda al Lloc Web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

4.3 Consorci Localret i Localret S.A. no assumeixen cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a Consorci Localret i Localret S.A., que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Així mateix, des de Consorci Localret i Localret S.A. tampoc assumeixen cap responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’Usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en els continguts i informació que es faciliti quan aquesta procedeixi de terceres fonts.

5. Legislació aplicable

Les presents Condicions d’Ús i totes les relacions que s’estableixin entre l’Usuari i el Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola.