Central de compres

Amb la voluntat de sistematitzar i reforçar el suport del Consorci als seus consorciats en la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions i d’altres en l’àmbit de les tecnologies digitals, l’Assemblea General de Localret celebrada el 12 de novembre de 2022 va aprovar per unanimitat la creació de la Central de Contractació del Consorci Localret i aprovació del seu Reglament d’organització i funcionament, ja a l’abast de tots els ens consorciats. El document es complementa amb la incorporació dels següents annexos:

Compres agregades de serveis de telecomunicacions

El Consorci Localret actua com a central de compres dels serveis de telecomunicacions dels ens locals de Catalunya. Es consideren de forma agregada els consums en telecomunicacions de diversos ajuntaments, consells comarcals i diputacions d’una àrea geogràfica determinada i es generen estalvis importants en la contractació.

L’any 2006 es va executar la primera compra agregada, a la que s’han anat sumant entitats fins arribar a les 557 entitats locals (ajuntaments, consells comarcals, diputacions i els seus ens dependents) que disposen d’una licitació activa actualment. L’estalvi aconseguit, en els diferents processos de contractació, oscil·la a l’entorn del 36 % en telefonia i dades en ubicació fixa i del 43 % en comunicacions mòbils, sobre el preu de licitació. Cal tenir present que alguns ens ja han participat en tres processos consecutius, acumulant l’estalvi obtingut en cadascun d’ells.

La compra agregada és una bona opció per a aquells ens locals que, pel seu volum de despesa, individualment, no atraurien l’interès dels operadors. En el procés de compra agregada, els ens locals actuen com a “gran client” davant dels operadors.

Els objectius dels processos de compra agregada són:

  • Facilitar el procés de contractació.
  • Generar economies d’escala en els processos de contractació i la consegüent reducció de preus.
  • Millorar la gestió i els serveis de les telecomunicacions, així com la interlocució amb les operadores.
  • L’adequació permanent a la legalitat vigent: contractació dels serveis amb règim d’igualtat, transparència i no discriminació.
  • Millorar la qualitat dels serveis de telecomunicacions municipals, independentment de la dimensió de l’ajuntament.
  • Potenciar la reinversió dels estalvis en la millora de les infraestructures de telecomunicacions als municipis.
  • Adequar els serveis de telecomunicacions a les necessitats de les administracions locals i al seu creixement futur.
  • L’estabilitat en les factures de telecomunicacions.
  • La transparència en tot el procés de contractació.

Acords marc

Una de les línies d’actuació del pla estratègic del Consorci és la de facilitació de solucions digitals privades als ens locals. En aquest sentit es treballa per tal de generar acords marc que posin a disposició dels diferents membres del Consorci, de manera senzilla, eines i solucions digitals. Aquests acords estalvien esforços tant de redacció de plecs tècnics complexos com de procediment de contractació, més enllà de l’estalvi econòmic que s’hi obté per centralitzar l’adquisició.

La contractació mitjançant acords marc permet a les entitats ser més eficients per la facilitat que ofereix en els processos d’adquisició que estalvien temps tant en l’elaboració de la documentació com en el procés de licitació.