Identificació i mapeig de les convocatòries

Programa Europa Digital

El Programa Europa Digital (DIGITAL) és un nou programa de finançament de la UE centrat en portar la tecnologia digital a les empreses, els ciutadans i les administracions públiques.

El Programa Europa Digital proporcionarà finançament estratègic fixat en uns 7.500 milions d’euros per a respondre a aquests reptes, donant suport a projectes en cinc àmbits clau de capacitat: en l’àmbit de la supercomputació, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, les competències digitals avançades i la garantia d’un ampli ús de les tecnologies digitals en tota l’economia i la societat, també a través dels centres d’innovació digital.

 

Iniciatives comunitàries (Interreg I European Urban Initiative)

El Programa Iniciatives comunitàries (Interreg I European Urban Initiative) pretén contribuir a un desenvolupament intel·ligent, sostenible i just per a tots en tota la conca mediterrània mitjançant el suport a una cooperació i una governança multinivell equilibrades, duradores i de gran abast.

La missió del programa és finançar projectes de cooperació que abordin reptes socioeconòmics, mediambientals i de governança conjunts a escala mediterrània, com l’adopció de tecnologies avançades, la competitivitat de les pimes i la creació d’ocupació, l’eficiència energètica, la gestió sostenible de l’aigua, l’adaptació al canvi climàtic, la transició a una economia circular i eficient en l’ús dels recurs, l’educació i la formació, l’atenció sanitària, etc.

 

Horitzó Europa

Horitzó Europa és el programa marc de recerca i innovació (I+I) de la Unió Europea (UE) per al període 2021 -2027. El Programa Horitzó Europa, com el seu predecessor Horitzó 2020, serà l’instrument fonamental per a dur a terme les polítiques de R+D+I de la UE.

L’objectiu general del programa és aconseguir un impacte científic, tecnològic, econòmic i social de les inversions de la UE en I+I, enfortint d’aquesta manera les seves bases científiques i tecnològiques i fomentant la competitivitat de tots els Estats membres.

 

CEF (Connecting Europe Facility)

El programa CEF (Connecting Europe Facility) pretén donar suport al desplegament primerenc de sistemes basats en 5G que permetin casos d’ús per a determinats motors socioeconòmics.

En el context d’aquesta convocatòria, els destinataris (DSE) als quals es dirigeix són les autoritats públiques que exerceixen poders públics i les entitats públiques o privades encarregades de l’explotació de serveis d’interès general o serveis d’interès econòmic general.

 

Europa creativa

El programa Europa Creativa se centra en el foment de l’alfabetització mediàtica per tal que la ciutadania pugui consumir els mitjans de comunicació i desenvolupar una comprensió crítica dels mateixos, així com a recolzar la posada en comú de coneixements i els intercanvis sobre polítiques i pràctiques d’alfabetització mediàtica.