Actualització: Reunions telemàtiques dels òrgans de govern durant l’estat d’alarma

01/04/2020

El Consell de Ministres va aprovar ahir, 31 de març de 2020, dins del Reial Decret llei de noves mesures per fer front al COVID-19, una modificació de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LBRL), per facilitar a les entitats locals la possibilitat de convocar i celebrar sessions dels òrgans col·legiats els seus òrgans col·legiats i adoptar acords a distància per mitjans electrònics.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

Així, s’afegeix un nou apartat 3 a l’article 46 de la LBRL:

«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten”.

Nota de premsa: Les entitats locals podran celebrar sessions dels seus organs col·legiats per mitjans electrònics

 

(23/03/20) Reunions telemàtiques dels òrgans de govern durant l’estat d’alarma.

El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, en la seva Disposició Addicional Tercera disposa que:

1. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s’asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.

3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d’aquestes deliberacions.

4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà de preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.

Per la seva banda, la Nota Informativa de la Direcció General de Règim Jurídic Autonòmic i Local de la Secretaria d’Estat de Política Territorial, interpreta que l’article 17 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, que regula les convocatòries i sessions dels òrgans col·legiats i permet la seva celebració telemàtica, si bé no és directament aplicable els òrgans representatius locals en virtut de la Disposició Addicional 21ª, sí que es pot aplicar per analogia.

Així, considera que malgrat la legislació de règim local no ho regula, i sempre que no ho prohibeixi expressament el ROM, és jurídicament possible l’adopció d’un acord del Ple municipal (ja en sessió telemàtica), per majoria absoluta, per acordar amb caràcter excepcional i per garantir el funcionament de les institucions locals, la celebració dels òrgans de govern local mitjançant videoconferència, o similars que garanteixin la seguretat tecnològica i la participació en condicions d’igualtat.

enllaços:

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS ÓRGANOS REPRESENTATIVOS LOCALES Y DE GOBIERNO (PLENOS, JUNTAS DE GOBIERNO, COMISIONES DE PLENO), ASÍ COMO OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS LOCALES (COMO JUNTAS DE CONTRATACIÓN) PUEDAN REUNIRSE DE MANERA TELEMÁTICA Y ADOPTAR ACUERDOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA.