Al·legacions del Consorci Localret i l’Ajuntament de Barcelona al projecte de reglament d’execució de l’article 57 del Codi europeu de comunicacions electròniques

14/04/2020

El passat 27 de febrer de 2020, la Comissió Europea va publicar un projecte de reglament d’execució de l’article 57 de la Directiva 2018/1972 del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix el Codi europeu de comunicacions electròniques, i va obrir un termini per formular aportacions i comentaris al text, que va finalitzar el passat 2 d’abril.

Aquest projecte de reglament desenvolupa les previsions de l’apartat 2 de l’esmentat article 57, que preveu que la Comissió Europea haurà d’especificar, mitjançant actes d’execució, les característiques físiques i tècniques dels “punts d’accés per a petites àrees” (“SAWAPs”) que, en virtut de l’apartat 1 del mateix article, quedaran exempts de qualsevol “permís d’urbanisme individual o altres autoritzacions individuals anteriors”, i per tant, sotmesos al denominat “règim de desplegament lleuger” (“Light deployment regime for small-area wireless access points”).

La importància d’aquest projecte de reglament radica en què les característiques físiques i tècniques que s’acabin fixant, determinaran l’aplicació d’aquest règim als punts d’accés que, per al desplegament de la tecnologia 5G, es pretenguin instal·lar, entre d’altres, en el mobiliari urbà, com pals d’enllumenat, semàfors, tanques publicitàries, parades d’autobús i de tramvia i estacions de metro.

És per aquest motiu que, des del Consorci Localret conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, s’ha presentat un escrit d’al·legacions en el qual, fonamentalment, s’ha volgut posar de relleu la importància de què les administracions públiques titulars de les infraestructures físiques on els SAWAPs pretenguin implantar-se puguin intervenir en el procediment, per vetllar pel bon funcionament d’aquestes infraestructures i els serveis que en elles es suporten, així com per la seva seguretat.

En els següents enllaços podeu trobar l’escrit presentat, així com el text del projecte de reglament i d’altra informació d’interès:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1981-Light-deployment-regime-for-small-area-wireless-access-points/F509904

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1981-Light-deployment-regime-for-small-area-wireless-access-points