El BOE de 29 de juny de 2022 publica la nova ‘Ley General de Telecomunicaciones’

29/06/2022

Després de la seva tramitació parlamentària per via d’urgència, la Ley 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicaciones, incorpora moltes de les esmenes proposades per Localret, en defensa dels interessos del món local.

La nova llei general de telecomunicacions, que entra en vigor el dia 30 de juny de 2022, té per objecte transposar la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlament europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, per la qual s’estableix el Codi europeu de les comunicacions electròniques, i regular el règim general de les  telecomunicacions.

La Llei 11/2022, tot i que manté moltes de les previsions de la fins ara vigent Llei 9/2014, de 9 de maig,  introdueix importants millores per a les administracions locals, com ara, la possibilitat d’explotar xarxes i/o prestar serveis de comunicacions electròniques directament, sense necessitat d’actuar mitjançant una societat o entitat.

També preveu la possibilitat de les administracions públiques de subministrar accés RLAN (WiFi) quan aquest sigui accessori respecte d’un servei públic.

S’han de destacar també millores en relació amb la previsió dels desplegaments aeris i/o per façana (tot i que el Senat va eliminar el “caràcter excepcional” d’aquest tipus de desplegaments que havia introduït prèviament el Congrés).

Així mateix, la llei reconeix explícitament la possibilitat de les administracions locals d’establir contraprestacions econòmiques per l´ús que de les seves infraestructures físiques facin els operadors de comunicacions electròniques. Aquesta possibilitat és especialment rellevant pel que fa als denominats “punts d’accés per a petites àrees” -claus per al desplegament de la tecnologia 5G-, que queden sotmesos a un “règim d’implantació simplificat”, exempt de permisos urbanístics, i que els operadors poden instal·lar en els elements de mobiliari urbà, prèvia sol·licitud d’accés i autorització municipal, sense possibilitat de subjecció a taxes (llevat la taxa general d’operadors), segons el Codi europeu i la nova llei.

Banda ampla de 100Mbps

La nova Llei General de Telecomunicacions inclou dins del “Servei Universal”, un servei de banda ampla en ubicació fixa amb una velocitat mínima d’accés de 10 Mbps en sentit descendent,  que tan aviat ho permeti l’estat de la tècnica i l’extensió de xarxes, ha d’augmentar a 30 Mbps.

No obstant això, durant la tramitació en el Senat es va incloure una Disposició addicional que fixa que en el termini d’un any s’ha d’universalitzar l’accés a una banda ampla de 100 Mbps.

Es pot consultar el text de la llei aprovada, així com les esmenes presentades per Localret durant la tramitació parlamentària en els següents enllaços:

Llei i propostes d’esmenes

Disposición 10757 del BOE núm. 155 de 2022

Proposta d’esmenes al Projecte de Llei general de telecomunicacions (Congrés Diputats)

Proposta d’esmenes al Projecte de Llei general de telecomunicacions (Senat)