El Tribunal Suprem avala la taxa municipal per la utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local a les companyies que actuen en el sector de la telefonia fixa i d’accés a Internet

13/05/2021

El Tribunal Suprem, en aplicació de la Sentència que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar el passat 27 de gener de 2021, ha estimat els recursos dels ajuntaments de Pamplona, ​​Salamanca, Alacant, Mataró i Alcobendas, en relació amb la liquidació d’aquestes taxes, que van ser recorregudes per l’empresa Orange.

La Sentència del TJUE, que responia a les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal Suprem amb l’objecte de dilucidar si la jurisprudència d’ambdós tribunals relatius a la telefonia mòbil resulta aplicable als operadors de serveis de telefonia fixa i internet, va establir que els articles 12 i 13 de la Directiva autorització s’han d’interpretar en el sentit que no s’oposen a una normativa nacional que imposa, a les empreses propietàries d’infraestructures o de xarxes necessàries per a les comunicacions electròniques i que utilitzin aquestes per prestar serveis de telefonia fixa i d’accés a Internet, una taxa l’import de la qual es determina exclusivament en funció dels ingressos bruts obtinguts anualment per aquestes empreses en el territori de l’Estat membre de què es tracti.

En aplicació d’aquestes respostes del TJUE a les qüestions prejudicials plantejades, el Suprem ha fixat la següent doctrina:

“Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización), tal como han sido interpretados por la STJUE (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, Orange, C-764/18, no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet, tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas”.

Podeu trobar més informació a:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/ci.El-Tribunal-Supremo-avala-la-aplicacion-de-la-tasa-municipal-a-las-companias-de-telefonia-fija-e-Internet-por-su-aprovechamiento-del-dominio-publico.formato3