La Comissió Europea aprova un reglament per facilitar el desplegament de les xarxes 5G

22/07/2020

El DOUE de 21 de juliol de 2020 publica el Reglament d’execució (UE) 2020/1070 de la Comissió de 20 de juliol, pel qual s’especifiquen les característiques dels punts de accés per a petites àrees, d’acord amb l’article 57 apartat 2, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlament Europeu i el Consell pel qual s’estableix el Codi europeu de les Comunicacions Electròniques.

La “cinquena generació” de les tecnologies sense fils, o 5G, és considerada per la Comissió Europea un pilar bàsic per al desenvolupament socioeconòmic d’Europa, que ha de permetre nous serveis en sectors com el sanitari, l’energètic, el transport, la indústria o l’educació, i que ha de servir per transformar les ciutats fent-les més sostenibles i segures.

És per aquest motiu que la Comissió té una clara voluntat de simplificar i accelerar el desplegament de les xarxes 5G, tot facilitant la implantació de les petites antenes que són necessàries i claus per aquesta tecnologia.

Amb aquest objectiu, ha aprovat el reglament d’execució que desenvolupa l’article 57 del Codi europeu de comunicacions electròniques, i fixa les característiques físiques i tècniques dels denominats “punts d’accés per a petites àrees” que, en virtut d’aquest article 57, han de quedar exempts de qualsevol “permís d’urbanisme individual o altres autoritzacions individuals anteriors” i, per tant, sotmesos a un “règim d’implantació simplificat” (“Light deployment regime for small-area wireless access points”). D’acord amb aquest article, les autoritats competents només podran exigir autoritzacions per als punts d’accés que s’instal·lin en edificis amb valor arquitectònic, històric o natural o si concorren motius de seguretat pública.

Segons el reglament aprovat, per tant, les antenes o punts d’accés per quedar inclosos en aquest règim simplificat, hauran d’integrar-se totalment i de forma segura i ser invisibles al públic o bé, si són visibles, ocupar un espai màxim de 30 litres. També hauran de complir amb la resta de característiques que fixa el reglament que, pel que fa a les emissions, es remet als límits d’exposició establerts en la Recomanació 1999/519/CE del Consell.

Cal destacar que aquestes característiques físiques i tècniques seran també aplicables als punts d’accés que s’instal·lin en el mobiliari urbà, com pals d’enllumenat, semàfors, tanques publicitàries, parades d’autobús i de tramvia i estacions de metro. Aquesta qüestió pren especial rellevància en la mesura que l’article 57 del Codi obliga als Estats membres a garantir que els operadors puguin accedir i instal·lar les seves antenes en aquests elements del mobiliari urbà.

Durant el procés d’elaboració del reglament, la Comissió europea va obrir una consulta pública, en la qual va participar el Consorci Localret, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, fonamentalment per posar de relleu la importància de què les administracions públiques titulars de les infraestructures físiques on els punts d’accés pretenguin implantar-se puguin intervenir en el procediment, per vetllar pel bon funcionament d’aquestes infraestructures i els serveis que en elles es suporten, així com per la seva seguretat.

Podeu trobar més informació a:

https://www.boe.es/doue/2020/234/L00011-00015.pdf https://www.localret.cat/allegacions-del-consorci-localret-i-lajuntament-de-barcelona-al-projecte-de-reglament-dexecucio-de-larticle-57-del-codi-europeu-de-comunicacions-electroniques