Licitació del contracte de “Serveis de Telecomunicacions adherits al procés de contractació centralitzada de la demarcació de Tarragona”

01/02/2022

Des de Localret hem  iniciat la licitació del contracte de Serveis de telecomunicacions de la Diputació de Tarragona, ajuntaments, consells comarcals i ens dependents d’aquests, adherits al procés de contractació centralitzada de la demarcació de Tarragona, mitjançant la seva publicació en el perfil de contractant del Consorci Localret i en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

El contracte es divideix en dos lots: lot 1, serveis de comunicacions fixes de veu i dades, i lot 2, serveis de comunicacions mòbils de veu i dades.

El valor estimat del contracte, tenint en compte la durada inicial (3 anys), les eventuals pròrrogues (2 anys) i les modificacions previstes, és de 8.599.921,58 euros, exclòs l’IVA: el lot 1, 5.114.921,58 euros, exclòs l’IVA; el lot 2, 3.484.333,00 euros, exclòs l’IVA.

S’ha determinat una durada inicial de 36 mesos, que es podrà prorrogar, per períodes no inferiors a 6 mesos, fins a un màxim de 24 mesos més.

El termini per a la presentació de proposicions finalitza el proper 14 de març de 2022. Considerant que tots els criteris d’adjudicació són automàtics, està previst que s’adjudiqui el contracte durant el segon trimestre d’aquest any.

El contracte s’ha dissenyat expressament per facilitar l’accés a la contractació de les pimes, de conformitat amb el que estableix l’article 1.3 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP).

Per a més informació sobre aquesta licitació podeu consultar el perfil de contractant del Consorci Localret: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/localret, o podeu posar-vos en contacte amb el Consorci a través de l’adreça de correu catgn@localret.cat.