Licitació del contracte de “Serveis de Telecomunicacions adherits al procés de contractació centralitzada de les demarcacions de Lleida i Barcelona”

20/05/2021

Des de Localret hem  iniciat la licitació del contracte de Serveis de telecomunicacions de la Diputació de Lleida, ajuntaments, consells comarcals i ens dependents d’aquests, adherits al procés de contractació centralitzada de les demarcacions de Lleida i Barcelona, mitjançant la seva publicació en el perfil de contractant del Consorci Localret i en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

El contracte es divideix en dos lots: lot 1, serveis de comunicacions fixes de veu i dades, i lot 2, serveis de comunicacions mòbils de veu i dades; amb sublots: sublot 1, demarcació de Lleida, i sublot 2, demarcació de Barcelona.

El valor estimat del contracte, tenint en compte la durada inicial (3 anys), les eventuals pròrrogues (2 anys) i les modificacions previstes, és de 14.424.845,64 euros, exclòs l’IVA: el lot 1, 8.003.212,26 euros, exclòs l’IVA; el lot 2, 6.421.633,38 euros, exclòs l’IVA.

S’ha determinat una durada inicial de 36 mesos, que es podrà prorrogar, per períodes no inferiors a 6 mesos, fins a un màxim de 24 mesos més.

El contracte s’ha dissenyat expressament per facilitar l’accés a la contractació de les pimes, de conformitat amb el que estableix l’article 1.3 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP).

Per a més informació sobre aquesta licitació podeu consultar el perfil de contractant del Consorci Localret: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/localret ,  o podeu posar-vos en contacte amb l’Eva Guijarro, cap de l’Àrea de Coneixement i Tecnologia (eguijarro@localret.cat), i/o amb Joan Bosch, cap de l’Àrea de Contractació (jbosch@localret.cat).