Mesures anunciades per les operadores de telecomunicacions

13/04/2020

En la situació actual d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19, els serveis de comunicacions electròniques tenen un paper molt rellevant, amb un important increment de demanda per l’adopció de mesures destinades a la protecció de les persones a través de la contenció del risc de contagi, principalment, a través de mecanismes de prestació de serveis en la modalitat de teletreball.  

Mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, el Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per afrontar l’impacte econòmic i social del COVID-19, al seu article 18 estableix l’obligació a les empreses proveïdores de serveis de comunicacions electròniques de mantenir la prestació dels seus serveis disponibles al públic contractats pels seus clients a data de l’inici de l’aplicació de l’estat d’alarma, de manera que no es podran suspendre o interrompre per motius diferents als d’integritat i seguretat de les xarxes i dels serveis de comunicacions electròniques. Per altra banda, a l’article 20 disposa la suspensió de totes les operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil que no estigui en curs, excepte en casos excepcionals de força major. 

Les operadores continuen atenent peticions de provisió de nous serveis i es comprometen a fer majors esforços per garantir la connectivitat, capacitats, supervisió de xarxes i agilitat de resposta davant d’incidents. 

En aquest sentit han desenvolupat mesures especials per oferir serveis d’entreteniment i ampliar els serveis de connectivitat associats a la telefonia mòbil mantenint com a prioritat principal evitar el col·lapse de les xarxes que han estat identificades com a infraestructures crítiques.  

A les contractacions agregades de serveis de telefonia mòbil del Consorci Localret que tenen com a proveïdor actual VODAFONEaquest ofereix un bo d’ampliació de dades de 50 Gb que té un cost de 15€ i una durada màxima de 2 mesos. 

En el cas de les contractacions on l’adjudicatari és Orange les tarifes ofertes per l’operador ja són amb dades il·limitades.  

Per empreses i particulars les operadores han anunciat mesures especials. A continuació recollim un llistat d’algunes d’elles que anirem actualitzant: