Obert el termini per a la presentació d’al·legacions i esmenes de la documentació en els processos selectius de Tècnic/a d’informàtica i Agent de territori de Localret

13/10/2022

D’acord amb allò establert a les bases de convocatòria, s’ha procedit a la publicació de les llistes provisionals de les persones admeses i excloses i s’ha obert el subsegüent termini per a la presentació d’al·legacions i esmenes de la documentació en els processos selectius de Tècnic/a d’informàtica i Agent de territori del Consorci Localret.

Totes aquelles persones interessades que ho desitgin, disposen ara d’un termini de deu dies hàbils, fins al 26 d’octubre, per presentar les reclamacions que considerin oportunes, esmenar els defectes que s’hagin pogut produir o per adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria. Transcorregut l’esmentat període sense que es formulin reclamacions, la llista s’entendrà aprovada amb caràcter definitiu.

Resultats de les convocatòries de personal.