Història

Els precedents: la revolució tecnològica i el procés de liberalització

Des de finals dels anys vuitanta i principis dels anys noranta estem immersos en una revolució tecnològica sense precedents, provocada per l’aparició i la ràpida extensió d’Internet i de totes aquelles eines que faciliten la comunicació i garanteixen un accés a la informació cada cop més eficaç. Els avenços tecnològics van comportar la millora i el desenvolupament de les tecnologies i de les infraestructures de telecomunicacions, que constitueix el suport material mitjançant el qual es pot transmetre i rebre grans volums d’informació a gran velocitat.

Paral·lelament al desenvolupament d’aquest procés, es va endegar la liberalització del sector de les telecomunicacions, un sector que, a Europa, havia estès les seves xarxes i prestat els seus serveis en règim de monopoli, generalment, d’àmbit estatal. Podríem prendre com a punt de partida del procés de liberalització del sector de les telecomunicacions la publicació per la Comissió Europea del Llibre Verd sobre el desenvolupament del mercat comú del serveis i equips de Telecomunicacions, l’any 1987, que va començar a introduir els principis i criteris que haurien de regir l’inici de la liberalització en determinats serveis. Es tractava d’un procés que tot just començava i que a l’Estat va arribar al seu punt àlgid l’1 de desembre de 1998, moment que entra en vigor l’efectiva liberalització del sector.

Per entendre la creació de Localret i el paper que han jugat els municipis en tot aquest procés cal, però, que ens situem a l’any 1995, amb l’aprovació de la Llei de Telecomunicacions per Cable, mitjançant la qual es trenca el monopoli de l’empresa Telefónica en la prestació de serveis de telecomunicacions per cable, s’estableixen les condicions per a l’existència d’una segona xarxa de telecomunicacions i es determina l’àmbit de prestació del serveis en demarcacions territorials de 2.000.000 d’habitants.

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) -les dues entitats municipalistes de Catalunya- i la Generalitat de Catalunya van arribar a un acord per a la creació de les demarcacions a Catalunya. Els municipis catalans es van adherir a les demarcacions i el juliol de 1996 ja eren 812 els municipis que s’havien adherit a alguna demarcació. El mes de juliol l’ACM, l’FMC i la Generalitat aproven les línies generals per les que es regiran els concursos d’adjudicació de la concessió de segon operador, des del benentès que l’empresa que resultés 2a operadora ho hauria de ser a totes les demarcacions.

Per a la prestació dels serveis de cable, Catalunya es va organitzar en tres demarcacions: Nord-est, Oest i Barcelona-Besós.

 

La creació del consorci local Localret

És dins aquest context de canvis en que les diferents administracions, i en especial les locals, van percebre que aquesta nova situació conjugava un doble vessant: representava una oportunitat de desenvolupament econòmic i social, tant en l’àmbit local com en el conjunt del territori, però alhora comportava un risc important pel que feia a la cohesió social i a l’equilibri territorial. Així doncs, els ajuntaments de Catalunya, conscients del seu paper tradicionalment innovador, així com cohesionador i vertebrador, van saber entendre el paper que haurien de jugar per al futur desenvolupament del sector de les telecomunicacions.

El 1997 els municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Muncipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) tiren endavant una iniciativa sense precedents. Es tracta de la constitució del Consorci Localret, consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies, que neix amb la finalitat d’articular els interessos dels municipis catalans, actuant d’una forma conjunta, independentment del seu volum poblacional, de la seva ubicació en el territori o de la seva adscripció política.

El Consorci Localret va començar a caminar el 19 de juliol de 1997, data de la seva Assemblea constituent. La seva posada en marxa va esdevenir una resposta contundent i proactiva del món local davant el ràpid desenvolupament de la societat de la informació i de les noves tecnologies de la comunicació, que podia comportar com a aspectes negatius una població sense formació ni possibilitats d’accés a les noves tecnologies de la informació o desavantatges competitius d’un territori sense les infraestructures necessàries en matèria de telecomunicacions. Localret neix amb la voluntat de donar resposta a aquests i d’altres interrogants que començaven a plantejar-se, com ara determinar en quines condicions s’utilitzaria el territori per a la implantació de les noves xarxes de telecomunicacions o establir quines funcions i utilitats haurien de tenir les noves tecnologies de la informació en el desenvolupament de serveis públics i en la qualitat de vida de les ciutadanes i els ciutadans.

El pas de les infraestructures pel domini públic local, l’accés dels ciutadans a les noves tecnologies, les relacions amb els operadors de telecomunicacions, el desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial d’aquest desplegament i la incorporació de els noves tecnologies en la gestió dels ajuntaments han estat elements clau en la política del Consorci al llarg d’aquests anys.

Actualment el Consorci Localret agrupa gairebé 900 municipis, que representen el 99% de la població de Catalunya. El caràcter unitari del Consorci, com també les polítiques i les actuacions que ha dut i du a terme, li han conferit una gran legitimitat tant en relació amb els ajuntaments que en formen part com en relació amb la resta d’administracions i d’institucions que tenen competències en matèria de telecomunicacions i de societat de la informació. L’àmbit d’actuació del Consorci ha anat creixent progressivament al llarg dels primers deu anys d’existència d’acord amb les necessitats que els seus membres han plantejat i amb les noves demandes que ha generat la introducció de tecnologies de nova generació, la liberalització del sector de les telecomunicacions i els seus efectes. Localret ha anat assumint la prestació de serveis als ajuntaments en funció de les seves necessitats que han anat canviant i evolucionant. L’elaboració de plans i el suport estratègic per al desenvolupament de la societat de la informació, el recolzament en l’àmbit jurídic i en el fiscal, el suport tècnic i en la planificació de la implantació de les infraestructures de telecomunicacions al territori, el suport en l’àmbit tecnològic i en la modernització de les pròpies administracions, han estat alguns dels àmbits en que Localret ha estat treballant al llarg d’aquests anys.