Assessorem tècnicament als ens consorciats en totes aquelles qüestions que ens plantegen i, molt especialment, en allò que fa referència a:

  • Incidències i/o deficiències en infraestructures, xarxes i serveis de comunicacions electròniques.
  • Prescripcions tècniques d’infraestructures de telecomunicacions a incorporar en les actuacions portades a terme a la via pública.
  • Normatives pel desplegament d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques.
  • Plans de desplegament de xarxes d’alta capacitat d’operadores de telecomunicacions.
  • La posada en valor i manteniment d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat de titularitat pública.
  • La incidència que té en el món local, el projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions catalanes i el Consorci Localret per disposar d’una infraestructura i d’una xarxa neutra d’alta capacitat basada en fibra òptica i de titularitat pública, a tots els municipis de Catalunya, per tal de possibilitar l’equilibri i la cohesió social i territorial.
  • Ajuts i/o subvencions.
  • Altres qüestions que siguin d’interès per els ens consorciats.