Programa Interreg Sudoe 2021-2027

 • DATA

  1 Octubre, 2023 - 31 Desembre, 2027

  -

 • LLOC

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COMPARTEIX

Destinataris

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria de projectes poden ser:

I. Organismes públics

II. Organismes de dret públic

III. Entitats privades sense ànim de lucre

IV. Entitats privades amb ànim de lucre i/o empreses

Objectius

Cooperació Territorial de l’Espai Sud-oest Europeu. Es prioritzaran el capital natural, el canvi climàtic, la cohesió social i equilibri territorial, la innovació i transformació dels sectors productius, així com la innovació social i la valorització del patrimoni i els serveis. També es programaran altres accions que recolzin una millor governança de la cooperació.

Prioritat 1: Preservar el capital natural i reforçar l’adaptació al canvi climàtic en el SUDOE

– US 2.4 Afavorir l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció del risc de catàstrofes, així com la resiliència, tenint en compte els enfocaments basats en els ecosistemes (18,2 M€).

– US 2.5 Promoure l’accés a l’aigua i una gestió hídrica sostenible (15 M€).

– US 2.7 Incrementar la protecció i la conservació de la naturalesa, la biodiversitat i les infraestructures verdes, també en les zones urbanes, i reduir tota forma de contaminació (15 M€).

Prioritat 2: Promoure la cohesió social i l’equilibri territorial i demogràfic en el SUDOE mitjançant la innovació i la transformació dels sectors productius

– US 1.1 Desenvolupar i millorar les capacitats de recerca i innovació i assimilar tecnologies avançades (19,3 M€).

– US 1.4 Desenvolupar capacitats per a l’especialització intel·ligent, la transició industrial i l’emprenedoria (7,5 M€).

Prioritat 3: Promoure la cohesió social i l’equilibri territorial i demogràfic en el SUDOE a través de la innovació social, la valorització del patrimoni i els serveis

– US 4.1 Millorar l’eficàcia i el caràcter inclusiu dels mercats de treball, així com l’accés a una ocupació de qualitat, mitjançant el desenvolupament de les infraestructures socials i la promoció de l’economia social (5,3 M€).

– US 4.5 Vetllar per la igualtat d’accés a l’assistència sanitària i reforçar la resiliència dels sistemes sanitaris, en particular l’atenció primària, així com fomentar la transició de l’assistència institucional a l’assistència en els àmbits familiar i local (12,9 M€).

– US 4.6 Potenciar el paper de la cultura i el turisme sostenible en el desenvolupament econòmic, la inclusió social i la innovació social (8,6 M€)

Prioritat 4 : Reforçar l’impacte del SUDOE en els territoris

– ISO 6.6 Altres accions que donin suport a una millor governança de la cooperació (5,3 M€).

Pressupost previst

No s’estableix cap import mínim o màxim del cost total subvencionable del projecte. Correspon al consorci presentar un pressupost equilibrat i realista que sigui coherent amb les activitats i productes previstos.

L’import mínim a respectar pels beneficiaris és de 100.000 euros de despesa total subvencionable per a totes les entitats (amb excepció de les de la categoria IV) que es presenten en els objectius específics 2.4, 2.5, 2.7, 1.1, 1.4 ,4.6.

L’import mínim a respectar pels beneficiaris és de 50.000 euros de despesa total subvencionable per a totes les entitats (amb excepció de les de la categoria IV) que es presenten en l’objectiu específic 4.5.

Període d’execució

En aquests moments es desconeix aquesta informació

Necessitat de socis

Consorcis composts per socis públics i/o privats, procedents de regions de diferents països del sud-oest europeu

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA
 • DATA

  1 Octubre, 2023 - 31 Desembre, 2027

  -

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COMPARTEIX

Altres activitats

VEURE MÉS