Jornada de presentació de la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals

Presentació de la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals

L’objectiu de la guia és delimitar i concretar tots aquells aspectes relacionats amb la tramitació electrònica dels procediments de contractació, per fer-la efectiva i consistent, concretant també un model de contractació electrònica dels ens locals. La guia inclou propostes concretes de clàusules per incloure en els plecs i/o recomanacions d’actuació dirigides als òrgans de contractació. Ha estat elaborada amb la col·laboració de més d’una vintena de tècniques i tècnics de diferents administracions catalanes

La jornada s’adreça principalment als/a les responsables i tècnics/tècniques de contractació, Secretaria i Intervenció.

PLACES EXHAURIDES

Programa

10:00h Benvinguda

  • Andreu Francisco, Director General del Consorci Localret

10:15h La contractació electrònica: un any després de l’entrada en vigor de la LCSP. Principals pronunciaments dels tribunals i de les juntes consultives relatius a la contractació electrònica.

  • Gemma Enfedaque, cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

11h Pausa cafè

11:30h Model d’implantació dels serveis de contractació electrònica per part del Consorci AOC

  • Vicky Millán, responsable de serveis d’e-contractació de l’AOC.

12:00h La proposta d’una guia de contractació electrònica (dels ens locals). Presentació.

  • Joan Bosch, cap de l’Àrea de Contractació del Consorci Localret.

12:30 h. La Guia de contractació electrònica:

13:30h Preguntes dels assistents i debat

14:00h Cloenda

Guia_contractació_electrònica_v2021_